Jesteś tutaj

System żywienia na mokro datamix multifeeder 5000

System żywienia na mokro datamix multifeeder 5000

Wydajne żywienie  Nowoczesność bez komplikacji

Alternatywne rozwiązania systemowe dla obsługi różnych receptur w ramach łańcuchów żywieniowych

System Multifeeder 5000 zawsze zapewni użytkownikowi optymalne rozwiązanie w zakresie żywienia stada, zależnie od wybranej strategii żywieniowej, przemieszania stada i receptur. W zależności od zapotrzebowania można wybrać system żywienia normatywnego, system żywienia fazowego bądź jedno z oferowanych przez nas rozwiązań opróżniania przewodów rurowych obiegowych i zbiornika mieszającego.


System żywienia normatywnego

System żywienia normatywnego

Przez system żywienia normatywnego należy rozumieć tradycyjny sposób instalacji systemu żywienia na mokro. Pokarm pozostaje w przewodzie rurowym między kolejnymi karmieniami. W tym przypadku system Multifeeder 5000 umożliwia obliczanie ilości poszczególnych składników pozostających zarówno w zbiorniku mieszającym, jak i we wszystkich częściach układu rurowego. Dzięki temu system umożliwia kompensację różnych receptur. W zależności od występujących warunków, w których można przeprowadzić niniejszy proces, mieszanie paszy osiągnie optymalny poziom. Multifeeder 5000 zawsze przekaże użytkownikowi dokładne dane na temat typu podawanej paszy i samoistnie dostosuje się do zmian wartości odżywczej paszy oraz zawartości cieczy.


 

System żywienia fazowego

System żywienia fazowego

Podstawę systemu żywienia fazowego stanowią 2 oddzielne zbiorniki mieszające, gdzie każdy z nich z osobna przygotowuje recepturę o odpowiednio wysokiej lub niskiej zawartości białka. Z każdego zbiornika mieszającego wychodzi oddzielny przewód rurowy obiegowy przechodzący do chlewni. Przewody rurowe biegnące równolegle nad zagrodami łączą się z rurami doprowadzającymi paszę do  poszczególnych zagród za pośrednictwem zaworu paszowego. Dzięki temu, że 2 zawory są otwierane w tym samym czasie można przygotować mieszankę o dokładnej zawartości białka, dostosowanej do fazy przyrostu świni. Oprócz opłacalnego spożycia paszy odczuwalne będzie znaczne obniżenie zawartości fosforu i azotu w pochodzącym od trzody oborniku.


 

Czyszczenie przewodów rurowych

Czyszczenie przewodów rurowych

Gdy zachodzi potrzeba minimalizacji lub eliminacji pozostałości zalegających w przewodzie rurowym, użytkownik może skorzystać z 3 opcji oferowanych przez system Multifeeder 5000. „Wypychanie“ pozostałości umożliwia opróżnienie przewodu rurowego porcją nowej mieszanki (C). Opcjonalnie można też wybrać „wypychanie“ pozostałości za pomocą strumienia wody (A) lub umieszczenie „sondy“ stanowiącej przegrodę między paszą, a wodą (B). Opisywane powyżej 3 systemy opróżniania zawartości zalegającej w przewodach rurowych (ewentualnie zintegrowanych ze zbiornikami pozostałości) dają użytkownikowi możliwość rozdzielania wielu mieszanek bez obawy o powstanie problemu z pozostałościami.


Zaawansowany system żywienia na mokro

W oparciu o system operacyjny Windows stworzono oprogramowanie odpowiadające określonym zapotrzebowaniom użytkownika. Daje ono możliwość wyświetlania schematu przepływu dla określonego systemu żywienia. Zmieniające się kolory aktualnie wybranych elementów składowych maszyn umożliwią przekazanie informacji na temat wszystkich wykonywanych czynności w formie graficznej.

Użytkownik uzyskuje swobodny dostęp do danych po wybraniu odpowiednich symboli graficznych, tj. silosów, mieszalników, zaworów itd., podobnie jak szybki dostęp do danych za pomocą ikon menu lub przycisków funkcyjnych. W celu zapewnienia ochrony danych można ustawić wielopoziomowe hasło, dzięki czemu dostęp do istotnych danych uzyskają jedynie uprawnieni pracownicy. System uwzględnia również wbudowane menu pomocy/zintegrowaną instrukcję użytkowania. W przypadku pojawienia się alarmów symbol graficzny, odpowiadający elementowi, którego dotyczy ostrzeżenie, zostanie podświetlony kolorem czerwonym. Przy pomocy myszy można uruchamiać i zatrzymywać działanie różnych elementów składowych maszyn. System można więc obsługiwać ręcznie. Polecenia wprowadzane przez aktywację symboli graficznych na ekranie są wykonywane natychmiast  dzięki czemu obsługa staje się łatwiejsza!

Zoptymalizowane pod kątem receptury mieszanie paszy

Zoptymalizowane pod kątem receptury mieszanie paszy

System Multifeeder 5000 umożliwia realizację zaawansowanych strategii żywieniowych na podstawie tradycyjnego planu żywienia lub planu żywienia po zastosowaniu maksymalnie 8 zmian receptur. Nowością jest opcja MULTI-FEED dla zagród obejmujących większe odcinki chlewni. Po jej wybraniu następuje codzienna zmiana receptur w celu ich dopasowania do optymalnych warunków przyrostu  cały proces jest przedstawiony w postaci graficznej na ekranie. Dla każdego planu żywieniowego zostaje wyświetlona w formie graficznej zawartość wybranych składników paszy na odpowiednim poziomie receptury planu żywienia. Najlepsze z możliwych narzędzie do sterowania żywieniem trzody chlewnej.

Sterowanie silosem

Sterowanie silosem

Na ekranie wyświetlany jest widok ogólny zawartości surowców znajdujących się w silosach. Za pomocą odpowiednich kolorów wskazywane są też poziomy alarmowe. Równocześnie można wybrać opcję podglądu wszystkich silosów, co pozwala na dokonanie szybkiej oceny spożycia surowca, zadeklarowanej wartości odżywczej paszy, zawartości suchej masy, kolejności opróżniania silosów itd. Wszystkim surowcom można przypisać cenę, poziom zapasów i zawartość do 10 składników pokarmowych (opcjonalnie), a także opcję mieszania interwałowego i recyrkulację w silosach magazynowych. Nową i przyjazną dla użytkownika funkcją jest automatyczne obliczanie bieżących wartości średnich w czasie napełniania nie w pełni opróżnionych silosów.

Ocena planu żywienia z wykorzystaniem składników

Ocena planu żywienia z wykorzystaniem składników

Oprogramowanie daje możliwość oceny zawartości różnych składników dla każdej z wybranych krzywych żywienia. Pozwala to użytkownikowi na dokonanie właściwej oceny sposobu zmiany ilościowej składników w ramach różnych receptur dla chlewni tuczników. Jest to dobry przykład sposobu wykorzystania elementów graficznych systemu operacyjnego Windows w celu stworzenia funkcji inteligentnej oceny, dzięki której z łatwością można ujawnić nieprawidłowości w czasie wprowadzania poleceń z klawiatury. Jest to o tyle ważne, że nieprawidłowości te mają zazwyczaj negatywny wpływ na wydajność procesu. Przedstawione ilustracje wyboru oceny w postaci tekstowej lub graficznej to tylko ułamek możliwości, jakie system Multifeeder 5000 daje hodowcom trzody chlewnej, oczekującym najlepszych możliwych narzędzi kontroli procesu żywienia świń.

Przyjazne dla użytkownika i wydajne pod względem żywienia funkcje:

 • Końcowa kontrola każdej wartości
 • Automatyczne obliczanie ponownego mieszania na potrzeby żywienia „do woli“
 • Automatyczne przekazywanie danych zaworu w czasie przenoszenia trzody chlewnej
 • Podsumowanie przyrostu MJ/Kg i ilości dni w zagrodzie na poziomie wartości oraz poziomie grupy dla maks. 99 grup
 • Automatyczne przekazywanie danych na potrzeby kontroli wydajności
 • Oddzielne ustawianie danych zaworu dla macior, tuczników lub zaworu wielofunkcyjnego
 • Wprowadzanie z klawiatury własnych informacji/zapisów dotyczących każdego z zaworów
 • Automatyczne obliczanie rozpoczęcia zadawania paszy na potrzeby żywienia „do woli“
 • Sterowanie tempem rozdzielania oddzielnie dla każdego zaworu
 • Automatyczne obliczanie ilości mieszanki na potrzeby żywienia „do woli“ w celu minimalizacji pozostałości
 • Możliwość dowolnego dzielenia na mniejsze porcje dziennej racji żywieniowej
 • Przydzielanie kilku receptur dla tej samej pozycji planu żywienia
 • Graficzna postać oceny czasu działania mieszalnika w czasie ostatniej doby
 • Informacje na temat zalegających pozostałości są przechowywane w pamięci na poziomie składników, co daje możliwość dużej dokładności w szacowaniu pozostałych do dyspozycji ilości
 • Dzielenie paszy przeznaczonej dla zagród podwójnych między zagrodę A i B, które są obsługiwane przez 1 zawór paszowy
 • Możliwość wydruku wszystkich danych, w tym między innymi automatyczny wydruk danych dotyczących mieszania i zadawania paszy
 • Podsumowanie spożycia paszy na podstawie receptur można podzielić według składnika z uwzględnieniem pozostałych ilości składników
 • Ustawianie dziennej górnej wartości granicznej dla zaworu na potrzeby żywienia „do woli“
zbiornik Zbiorniki mieszające są wyposażone w zawór wylotowy, ułatwiający ograniczanie ilości zalegających pozostałości, a także drzwi oczyszczające z magnesem służącym do wyłapywania wszelkich metalowych ciał obcych. W celu przechowywania zalegających ilości można zintegrować zbiorniki na pozostałości z głównym zbiornikiem mieszającym. Co więcej, staną się one zintegrowaną częścią układu oczyszczania przewodów rurowych, w których będzie następować „wypychanie“ poprzednich porcji przez nowe. Zarówno zbiorniki na pozostałości, jak i zbiorniki mieszające wyposażono w automatyczny układ oczyszczania. czas na zawór
zawor Nowy zawór paszowy DM5 zastosowany w systemie żywienia został opracowany z myślą o spełnianiu przepisów dotyczących bezpieczeństwa działania i łatwości obsługi, które zaczną dopiero obowiązywać. Zawór został wyposażony w wytaczane zgrubnie kątowniki ze stali szlachetnej i śruby nierdzewne ułatwiające demontaż. Membrana gumowa składa się z 2 warstw gumy, które zawulkanizowano na siatce o gęstym splocie. Zapewnia to jej wytrzymałość w połączeniu z optymalną długością okresu użytkowania.
pompy

Niezawodne pompy

Instalacja jest wyposażona w przebadane pompy. Wszystkie pompy zapewniają wysoką wydajność i bezpieczeństwo działania. Pompy odśrodkowe są wykonane w całości z elementów ze stali szlachetnej. Wyposażono je w silniki o mocy 4,0 lub 5,5 kW. Na specjalne zamówienia, a także do łączenia z bardzo długimi przewodami rurowymi obiegowymi, dostępne są pompy śrubowe.

Pigmix oznacza żywienie „do woli“

Bogatsi o lata doświadczeń w stosowaniu systemu żywienia „do woli“ jesteśmy w stanie zaoferować jedyny w swoim rodzaju program w zakresie systemów żywienia. Dostępne funkcje:

 • Automatyczne obliczanie chęci przyjęcia       pożywienia o różnych porach dnia
 • Automatyczne obliczanie ilości mieszanki
 • Alarm o braku chęci przyjęcia pożywienia z  poszczególnych zaworów
 • Wybór wymaganej ilości w odpowiednim czasie
 • Ograniczanie spożycia paszy na zawór to wszystkie funkcje, które przez lata okazały się   być użytecznymi narzędziami w pomyślnym wdrażaniu systemu żywienia „do woli“.

Połączenie sieciowe

Koncepcję rozwiązania Multifeeder oparto o znormalizowane rozwiązanie w zakresie łączności  sieć P-net. Dla użytkownika oznacza to łatwiejszy dostęp do innych programów zarządzania, a także komunikację z resztą świata. Skonstruowany sposób umożliwiający korzystanie w trudnych warunkach roboczych komputer ręczny można również podłączyć do sieci P-net. Poza przekazywaniem i odbieraniem danych z układu sterowania systemu Multifeeder komputer ręczny może być używany w celu obsługi transmisji danych bezpośrednio do komputera stacjonarnego oraz uaktualniania programów zarządzania

Równoczesne mieszanie i żywienie:

System Multifeeder 5000 zapewnia możliwości mieszania i zadawania paszy w maksymalnie 7 systemach mieszania, na sucho bądź na mokro. Istnieje możliwość pobierania paszy z 60 silosów na surowiec i łączenie niezliczonej ilości receptur. Niezależnie od siebie kilkanaście mieszalników jest w stanie podawać paszę do np. chlewni macior i chlewni tuczników przy jednoczesnym mieszaniu paszy z przeznaczeniem do kolejnych. W przypadku większego inwentarza dzięki zastosowaniu mieszalnika podstawowego możliwe jest np. przemieszanie paszy dla kilku zbiorników zadających. Pozwala to uzyskać oszczędności na urządzeniach stosowanych do mielenia/mieszania.