Jesteś tutaj

O projektach

O projektach

biostrateg
Firma POLnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
w ramach programu

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG „
realizuje projekt

pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

 

Wartość projektu: 14 302 000 zł
Wartość dofinansowania: 11 422 911 zł
Okres realizacji projektu: od 1.04.2016 do 31.03.2019 roku


wparcie rozwoju eksportu

Polnet Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności firmy POLnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. oraz gminy  Tarnowo Podgórne wskutek inwestycji w środki trwałe, prace budowlane oraz wdrożenie innowacyjnych na skalę świata produktów” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0432/15-00.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest inwestycja, która umożliwi wdrożenie nowych produktów i usług, oraz udoskonalenie znajdujących się w asortymencie poprzez wprowadzenie do nich innowacyjnych na skalę świata rozwiązań, tj. silosów oraz suszarni wchodzących w skład systemu do suszenia oraz składowania ziarna kukurydzy. Projekt zakłada budowę hali produkcyjno - magazynowej, zakup prasy rewolwerowej oraz oprogramowania do tworzenia przestrzennych, wirtualnych modeli części i zespołów, ich analizy, wizualizacji oraz automatycznego opracowywania na ich podstawie dokumentacji rysunkowej.

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie opracowanego w ramach własnego projektu badawczo-rozwojowego, innowacyjnego na skalę świata silosu oraz suszarni.
Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w województwie, w kraju, a także wzrost eksportu. Wskutek budowy hali produkcyjnej oraz zakupu nowej maszyny, która pozwoli na wprowadzenie nowych, udoskonalonych oraz innowacyjnych produktów i usług, Firma stanie się Przedsiębiorstwem stosującym wysoko zaawansowane rozwiązania branżowe, które są nowością na rynku światowym.

Planowane efekty:
Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
• Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC
• Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych: 4 szt.
• Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.
• Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 2 szt.

Kwota ogółem: 4 813 247,58 zł
Dofinansowanie: 795 055,19 zł

W efekcie realizacji ww. projektu od oferty wprowadzono nowe, udoskonalone produkty:

 • Metalowy regał z półkami .pdf
 • Suszarnia zbożowa z odzyskiem ciepła .pdf
 • Silos zbożowy ze sztucznym rdzeniem wysypowym .pdf

wparcie rozwoju eksportu
Polnet Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa realizuje projekt pt. „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych”, w ramach Działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.04.01-30-0040/15.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój eksportu w szczególności na rynkach niemieckim i rosyjskim, z uwzględnieniem nowych produktów – silosów i suszarni. Projekt pozwoli Firmie POLnet wprowadzić na rynki światowe produkty, które objęte są pracami B+R na etapie wdrażania i uzyskiwania prawa do ochrony wzoru przemysłowego w innowacyjnych systemach składowania i suszenia ziarna kukurydzy.
Zadania do wykonania podczas trwania projektu w latach 2016-2017 są następujące:
a. Wdrożenie nowych modeli biznesowych w eksporcie
b. Wdrożenie nowej strategii finansowania działalności eksportowej
c. Wdrożenie nowego innowacyjnego wizerunku Firmy na rynkach światowych
d. Rozpoczęcie produkcji silosów o standardach światowych przy użyciu zaginarki krawędziowej umożliwiającej produkcję nóg silosów bez łączeń
e. Promocja produktów poprzez uczestnictwo w targach oraz zorganizowanie misji gospodarczej

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój eksportu i wprowadzenie na rynek światowy produktów innowacyjnych, objętych pracami B+R, takich jak silosy i suszarnie.

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w firmie POLnet
 • Wsparcie Firmy POLnet w zakresie internacjonalizacji działalności
 • Inwestycja - Zakup prasy krawędziowej
 • Zorganizowanie jednej misji gospodarczej u Przedsiębiorcy
 • Dostosowanie produktów do wymogów panujących na rynkach zagranicznych
 • Udział Przedsiębiorcy w dziewięciu imprezach targowo – wystawienniczych w Polsce oraz poza krajem
 • Nowe, utworzone etaty w Firmie POLnet
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
 • Wzrost aktywności Firmy POLnet na rynkach międzynarodowych

Całkowita wartość projektu: 1 507 872,99 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 699 510,38 zł