Jesteś tutaj

Wykonanie projektów

Wykonanie projektów

Projekty obiektów inwentarskich są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Powstają w oparciu o opracowaną przez nas koncepcję. Wykonujemy projekty technologiczne, budowlane i instalacyjne oraz przygotowujemy dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji.
W projektach stosujemy optymalne i najbardziej ekonomiczne rozwiązania. Rozpoczynając od układu konstrukcyjnego obiektu (dostosowanego do warunków lokalizacyjnych – obciążenia technologiczne i środowiskowe), poprzez systemy wszelkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych) na pełnym wyposażeniu technologicznym kończąc.

Tuczarnia na około 1740 sztuk trzody chlewnej w bezściołowym systemie chowu

plan przyziemia

A. Nazwa projektowa:

Budynek gospodarczo-inwentarski na 183 djp z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wejdą:

  • standardowe silosy na pasze firmy „Polnet” wraz ze stanowiącymi ich podstawę płytami funda-mentowymi,
  • typowy, podziemny zbiornik na ścieki socjalno- bytowe o pojemności użytkowej do 10,00 m3,
  • inne, uzgodnione elementy architektoniczne, techniczne i  technologiczne - m.in.: komunikacja wewnętrzna (tj. drogi dla pojazdów oraz ciągi piesze), wewnętrzne i zewnętrzne ogrodzenia terenu, elementy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, a także dalsze, drobniejsze składniki infrastruktury technicznej, bądź technologicznej definiowane przyjętymi w opracowaniu rozwiązaniami projektowymi i urbanistycznymi

B. Podstawowe dane parametryczne budynku:

Długość (szerokość elewacji frontowej) 91,00 m
Szerokość (szerokość w ścianie szczytowej) 16,74 m
Wysokość w okapie budynku 4,00 m
Wysokość w kalenicy (wys. gór. kraw. el. front. przy nach. poł. dach. 15°) 6,40 m
Powierzchnia użytkowa wewnętrzna 1437,62 m2
Powierzchnia zabudowy: 1525,00m2
Kubatura: 4750 m3
Liczba kondygnacji: 1

Uwaga:Powierzchnie oraz kubatury budynków obliczono według normy PN-ISO 9836:1997.

Tuczarnia na około 1740 sztuk trzody chlewnej
C. Opis podstawowych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, architektoniczno-budowlanych oraz technologicznych przedmiotowego budynku 

W przedmiotowym obiekcie tuczarni na około 1740 sztuk trzody chlewnej w bezściełowym systemie utrzymania zwierząt ( tj. w budynku gospodarczo-inwentarskim na 183 DJP z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną) usytuowano jednomodułową komorę sektora tuczu (tj. tuczu wstępnego, czyli odchowu warchlaków i tuczu końcowego) z kojcami grupowymi dla zwierząt - zaplanowaną w systemie rotacji „komora pusta – komora pełna” oraz konieczne dla utrzymania stada tej wielkości, niezbędne w aspekcie obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz zootechnicznych, pomieszczenia: szatni brudnej i czystej (rozdzielonych „amfiladowo” zaplanowaną łazienką z WC), a także pomieszczenie magazynu pod-ręcznego.   
Wyżej opisany obiekt zaplanowano w technologii tradycyjnej jako wolnostojący, jednotraktowy, jednonawowy, jednokondygnacyjny o rzucie prostokątnym, przekryty, prefabrykowanymi, dwuspadowymi, drewnianymi wiązarami kratowymi łączonymi w węzłach na płytki kolczaste. Jako elementy stabilizujące stateczność przestrzenną budynku zaprojektowano rdzenie żelbetowe zaplanowane w obu podłużnych ścianach konstrukcyjno-osłonowych, a także w osłonowych ścianach szczytowych.
Zaplanowano dach dwuspadowy, dwupołaciowy, o pochyleniu połaci dachowych 15º (27%), zaś od-prowadzenie wody przewidziano rynnami i rurami spustowymi zewnętrznymi, powierzchniowe do gruntu.
Konstrukcję dachu wyżej opisanego dachu zaprojektowano w technologii drewnianej z przekryciem obiektu prefabrykowanymi, dwuspadowymi wiązarami kratowymi o kącie nachylenia pasa górnego 15º (27%) łączonymi w węzłach na płytki kolczaste - zaplanowanymi w rozstawie co około 1,20 m - opartymi na podłużnych ścianach konstrukcyjno-osłonowych obiektu.
Pokrycie dwupołaciowego, dwuspadowego dachu o zakładanym kącie nachylenia połaci wynoszącym 15º (27%) - przewidziano falistymi płytami włóknisto-cementowymi „EuroFala” firmy „Cembrit”.
Posadowienie budynku  - zaplanowano bezpośrednio na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych wylewanych z betonu klasy B-25 (C20/25).
Ściany fundamentowe (poniżej izolacji poziomej) - zaplanowano z bloczków betonowych (beton klasy B-15) na zaprawie cementowej zwykłej klasy M10. Ściany fundamentowe pod obwodowymi - podłużnymi, konstrukcyjno-osłonowymi oraz szczytowymi, osłonowymi – przegrodami zewnętrznymi zaplanowano dwuwarstwowe z warstwą termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm klejonego do izolacji wodoszczelnej (z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej „Dysperbit” Dn) masą bitumiczno-kauczukową. Ściany fundamentowe wewnętrzne zaplanowano jako jednowarstwowe. Przez wzgląd na konieczność utworzenia oparć pod podpory prefabrykowane płyty rusztu żelbetowego - w niniejszej koncepcji przewidziano poszerzenie odpowiednich fragmentów ścian fundamentowych o szerokości półek pod określone typy i rodzaje podłóg rusztowych.
Izolacje przeciwwilgociowe zaplanowano na wszystkich żelbetowych ławach fundamentowych w formie dwóch warstw folii hydroizolacyjnej PE układanej na zakład, izolację w tej samej formie przewidziano na ścianach fundamentowych nad cokołem oraz na całej powierzchni posadzki.
Płyty denne oraz ściany wanien kanałów gnojowicowych - we wszystkich kolejnych sektorach dla zwierząt płyty denne kanałów gnojowicowych zaprojektowano żelbetowe, monolityczne, z betonu klasy B-25 (C20/25). Ze względu na założoną bezściołową technologię utrzymania zwierząt zaplanowano wannowy system okresowego 6-cio miesięcznego przechowywania płynnych odchodów zwierzęcych. Płyty denne wanien kanałów gnojowicowych zaplanowano na rzędnych -1,50 m poniżej poziomu ±0,00 m (posadzki), zaś wokół korków spustowych typu DN 250 przewidziano obniżenia den kanałów. Przewidziano 10 wanien oddzielonych od siebie ściankami działowymi murowanymi z bloczków betonowych (beton klasy B-15) na zaprawie cementowej zwykłej klasy M10. Pozostałe oparcia pod prefabrykowane płyty rusztu żelbetowego zaplanowano z systemowych, prefabrykowanych podciągów żelbetowych wspartych na słupkach żelbetowych, monolitycznych, wykonanych z betonu klasy B-25 (C20/25).
Składowanie, spływ oraz usuwanie płynnych odchodów zwierzęcych (gnojowicy) z budynku
W komorze mieszczącej jednomodułowy sektor tuczu wstępnego i końcowego – przewidziano bezściołowy, rusztowy system chowu trzody chlewnej. Zaplanowano 10 separowanych wanien kanałów gnojowicowych przeznaczonych tak do składowania, jak i usuwania gnojowicy,  jednocześnie zaprojektowano systemowe, prefabrykowane podciągi żelbetowe stanowiące pozostałe oparcia dla przekrycia ww. kanałów prefabrykowanymi płytami rusztu żelbetowego o standardowej perforacji o jednakowej długości 3,00 m i grubości 10 cm (rzędną den kanałów we wszystkich sektorach i komorach dla zwierząt ustalono na - 1,50 m poniżej poziomu projektowanej podłogi rusztowej). W zgodzie z zasadą optymalizacji kosztów budowy - przewidziano także, iż wyżej opisany układ wanien kanałów gnojowicowych pełnić będzie jednocześnie rolę zbiornika gnojowicy usytuowanego bezpośrednio pod nowo projektowanym budynkiem tuczarni (tj. pod podłoga rusztową) o sumarycznej pojemności użytkowej wszystkich zaprojektowanych wanien kanałów wynoszącej 1500 m3 - co uwzględniając planowaną w obiekcie obsadę jest wielkością wystarczającą do 4-ro-, a nawet 6-ścio miesięcznego magazynowania płynnych odchodów zwierzęcych pochodzących z planowanej w obiekcie hodowli.
Uwaga!
W związku z powyższym realizacja opisanego wyżej przedsięwzięcia nie wymaga budowy istotnych, odrębnych i nie powią-zanych konstrukcyjnie z nowoprojektowanym budynkiem obiektów towarzyszących (np. zbiornika na gnojowicę, czy zbiornika przepompowni płynnych odchodów zwierzęcych), zaś jedynymi koniecznym do realizacji obiektami wchodzącymi w skład zamierzenia budowlanego są planowane w obrębie tuczarni silosy na pasze wraz z płytami fundamentowymi.
Spływ gnojowicy z budynku tuczarni zaplanowano wyprowadzonymi poza lico ściany podłużnej obiektu 10-cioma zakończonych „kolankiem” rurami PCV o spadku 3‰ (0,3%) i średnicy 250 mm. Opróżnianie wyżej opisanych wanien kanałów przewidziano natomiast poprzez ww.  rury wyposażone w standardowy króćce przyłączeniowe – bezpośrednio do wozu asenizacyjnego.
Ściany zewnętrzne, obwodowe - tak podłużne, konstrukcyjno-osłonowe, jak i osłonowe szczytowe  - zaplano-wano jako dwuwarstwowe, ze szczelinowych pustaków ściennych Porotherm 25 DRYFIX (P+W) firmy „Wienerberger” o grubości 25 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5, ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi odmiany samogasnącej  EPS 70 040 FASADA o grubości 12 cm (łącznie 37 cm).
Ściany wewnętrzne zaprojektowano jako jednowarstwowe, również ze szczelinowych pustaków ściennych Porotherm firmy „Wienerberger” 25 DRYFIX oraz 11,5 DRYFIX, odpowiednio o grubościach 25 i 11,5 cm, także murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.
Nad wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi w podłużnych oraz szczytowych ścianach zewnętrznych, a także w działowych ścianach wewnętrznych - przewidziano typowe, strunobetonowe nadproża prefabrykowane z belek NSB, alternatywnie z prefabrykowanych belek L-19, a także nadproża żelbetowe z betonu klasy B-25 zbrojonego stalą B500SP i St0S-b (również z warstwą termoizolacji ze styropianu grubości 12 cm wykonaną z płyt styropianowych odmiany samogasnącej  EPS 70 040 FASADA).
Podłogi systemowe - w podstawowej komorze sektora tuczu wstępnego i końcowego zaplanowano wykonanie podłogi całkowicie przekrytej prefabrykowanymi, żelbetowymi płytami rusztu żelbetowego o standardowej perforacji wspartych na murowanych ścianach „wanien” kanałów gnojowicowych oraz na systemowych, prefabrykowanych podciągach żelbetowych.

Podłogi wykonane w technologii tradycyjnej - przewidziane we wszystkich pozostałych pomieszczeniach budynku zaplanowano w dwu wariantach:
- w komunikacyjnym odcinku korytarza oraz w pomieszczeniu magazynu podręcznego  - przewidziano wykonanie posadzki betonowej chemoodpornej, zatartej na gładko, z betonu klasy B-25 (C20/25) o gr. ok. 7 cm;
- zaś w pomieszczeniach socjalnych - tj. w szatni brudnej , łazience , toalecie  oraz w szatni czystej - założono wykonanie posadzki z antypoślizgowych płytek ceramicznych układanych na jastrychu cementowym gr. 5 cm z warstwą termoizolacji z płyt styropianowych o grubości 15 cm.

Izolację termiczną powierzchni stropodachu nad wszystkimi pomieszczeniami – zaplanowano z montowanego bezpośrednio do pasów dolnych prefabrykowanych, drewnianych dźwigarów kratowych - systemowego sufitu termoizolacyjnego wykonanego z systemowych, twardych płyt poliuretanowych grubości 5÷6 cm pokrytych obustronnie warstwą laminatu aluminiowego „Kraft” grubości 14 μ (w barwie złoto-zielonej), łączonych za pomocą systemowych profili „krzesełkowych” (zapobiegających powstawaniu „mostków termicznych”). Wyżej opisany sufit systemowy stanowi jednocześnie poziomą izolację termiczną całości stropodachu (rozwiązanie takie - poza zapewnieniem termoizolacji - pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni sufitu, co jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania zainstalowanego w komorze utrzymania zwierząt standardowego, kominowego, podciśnieniowego systemu wymiany powietrza, dodatkowo zaś stwarza możliwość łatwego mycia powierzchni sufitów pod ciśnieniem, co w dużej mierze ułatwi dezynfekcję komory przeznaczonej do hodowli zwierząt).
W budynku zaplanowano montaż stolarki drzwi i okien - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne przewidziano typowe, jednoskrzydłowe, zaś stolarkę okienną zaplanowano standardową z PCV, szkloną podwójnie.

W obiekcie - w komorze sektora tuczu wstępnego i końcowego - zaplanowano standardowy, podciśnieniowy, kominowy system mechanicznej wymiany powietrza. W podłużnych ścianach konstrukcyjno-osłonowych przedmiotowego budynku - zaprojektowano otwory pod standardowe wloty powietrza ZWN, przewidując zimowo-letnie zapotrzebowanie powietrza. Do odprowadzenia „zużytego” powietrza z ww. sektora zaprojektowano standardowe kanały wyciągowe z wentylatorami firmy „POLnet”.
Standardowy system grawitacyjnej wymiany powietrza zaplanowano natomiast w części socjalnej - czyli w pomieszczeniach szatni brudnej, łazienki, toalety, szatni czystej oraz magazynu podręcznego - w których przewidziano wymianę powietrza realizowaną typowymi wywietrznikami grawitacyjnymi WLO-160. Jedynie w pomieszczeniach ww. szatni, a także w łazience i toalecie - w  typowych wywietrznikach WLO założono montaż wentylatorów zapewniających wydajność 50 m3/h (uruchamianych automatycznie po włączeniu oświetlenia).

D. Podsumowanie

Opisany wyżej układ funkcjonalno-użytkowy budynku tuczarni na około 1600 sztuk trzody chlewnej pozwoli na najbardziej racjonalną obsługę zootechniczną oraz weterynaryjną i według przeprowadzonych symulacji - przy użyciu efektywnych i ekonomicznych rozwiązań technologicznych, materiałowych oraz konstrukcyjnych -  najlepiej zrealizuje zakładany program użytkowy. 
W poniższej tabeli - podstawowe dane o zastosowanych w kolejnych sektorach systemach wymiany powie-trza i technologiach utrzymania zwierząt:

Sektory i pomieszczenia: System wymiany powietrza: Zastosowana technologia chowu/system chowu:
komora sektora tuczu wstępnego i końcowego   podciśnieniowy, kominowy, ster. automatycznie rusztowy, bezściołowy
szatnie brudne i czyste, łazienki i wc standardowa wentylacja grawitacyjno - mechaniczna o wydajności 50 m3/h -
pozostałe pomieszczenia techniczne typowa wentylacja grawitacyjna -

E. Niezbędne obiekty towarzyszące oraz konieczna infrastruktura techniczna

W skład planowanych - wymaganych prawem obiektów suplementarnych, w tym niezbędnej infrastruktury technicznej wejdą:
– standardowe silosy na pasze firmy „POLnet” wraz ze stanowiącymi ich podstawę płytami fundamentowymi,
– typowy, wykonany z prefabrykowanych kręgów żelbetowych - zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. użyt. do 10 m3,
– wszelkie inne elementy architektoniczne, techniczne i  technologiczne - m.in.: komunikacja wewnętrzna (tj. drogi dla pojazdów oraz ciągi piesze), elementy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, a także dalsze, drobniejsze składniki infrastruktury technicznej, bądź technologicznej definiowane przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i urbanistycznymi.

F. Zakres oferowanego projektu budowlanego:

  • projekt koncepcyjny z danymi parametrycznymi i technologicznymi - zawierający części opisową oraz graficzną - konsultowany na bieżąco i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji,
  • projekt branżowy architektoniczno-konstrukcyjny wraz z częścią technologiczną obejmujący całość rozwiązań w zakresie: architektury, konstrukcji oraz technologii chowu, w tym związanych z planowaną hodowlą instalacji oraz wyposażenia technicznego obiektu,
  • projekt branżowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujący całość rozwiązań w ww. zakresie, w tym instalacji wodociągowych niezbędnej do dostarczenia wody pitnej zwierzętom oraz do pomieszczeń części socjalno-technicznej,
  • projekt branżowy instalacji elektrycznych i odgromowych obejmujący całość rozwiązań w ww. zakresie, w tym wszystkich typów instalacji elektrycznych, niezbędnych do dostarczenia energii elektrycznej do urządzeń technologicznych,
  • projekty niezbędnych dla inwestycji obiektów towarzyszących,
  • projekt zagospodarowania działki obejmujący usytuowanie wszystkich ww., projektowanych obiektów.

Wszystkie części ww. projektów zostaną dostarczone Inwestorowi w najmniej czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o kompletności Projektu.

Tuczarnia na około 1740 sztuk trzody chlewnej

Tuczarnia na około 1740 sztuk trzody chlewnej