Jesteś tutaj

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Informacja o wyniku postępowania
dot. zapytania ofertowego Nr 13/06/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 11.06.2018 r. dotyczącym:
wykonania montażu oraz uruchomienia prototypowej instalacji

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:
Zakład Usługowo-Handlowy „Gniazdowski”
Ul. Krotoszyńska 74 a,
63-708 Rozdrażew


Informacja o wyniku postępowania
dot. zapytania ofertowego Nr 12/06/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 11.06.2018 r. dotyczącym:
wykonania projektu automatyki i sterowania wraz z doborem,
dostarczeniem i montażem aparatury kontrolno-pomiarowej

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:
JATOMATIC Janusz Kryszak
Os. Orła Białego 71 A,
61-251 Poznań


Zapytanie ofertowe Nr 13/06/2018/BII

na wykonanie montażu oraz uruchomienia instalacji prototypowej

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie montażu oraz uruchomienia prototypowej instalacji, budowanej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie montażu oraz uruchomienia instalacji prototypowej.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Podłączenie dostarczonych przez Zamawiającego podzespołów instalacji prototypowej;
- Wykonanie projektu i doboru podzespołów instalacji przepływu mieszaniny gazu dla urządzeń, dostarczonych przez Zamawiającego*;
- Wykonanie instalacji przepływu mieszaniny gazu wraz z niezbędnymi podzespołami roboczymi według wykonanego projektu;
- Wykonanie izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi;
- Wykonanie projektu i dobór elementów roboczych, niezbędnych do wykonania instalacji hydraulicznej przepływu oleju parafinowego;
- W oparciu o projekt instalacji hydraulicznej dostarczenie i montaż powyższych urządzeń do układu hydrauliki;
- Dobór, dostarczenie i montaż chłodnicy oleju parafinowego, będącego czynnikiem roboczym instalacji hydraulicznej.

*  Zamawiający dysponuje schematami technologiczno-pomiarowymi, wykazem armatury i urządzeń oraz specyfikacją punktów pomiarowych, jednak ze względu na tajemnicę handlową wymieniona dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie firmy Polnet w godzinach od 8:00-16:00, po podpisaniu klauzuli o poufności.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce realizacji:

- Termin realizacji: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
- Miejsce realizacji:
Gospodarstwo Rolne T. Rotkiewicz
Włodków Dolny 7
56-200 Góra Śląska
Ferma hodowlana – teren odkryty. Działka o powierzchni 12 x 18 m

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.06.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – klauzula o poufności.


Zapytanie ofertowe Nr 12/06/2018/BII

na wykonanie projektu automatyki i sterowania wraz z doborem,
dostarczeniem i montażem aparatury kontrolno-pomiarowej

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu automatyki i sterowania wraz z doborem, dostarczeniem i montażem aparatury kontrolno-pomiarowej prototypowej instalacji, budowanej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu automatyki i sterowania wraz z doborem, dostarczeniem i montażem aparatury kontrolno-pomiarowej.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

31161900-1 –Układy sterowania napięcia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu sterowania prototypowej instalacji, obejmującej:
- Projekt sterowania;
- Wykonanie szafy sterującej;
- Oprogramowanie sterownika automatyki przemysłowej;
- Oprogramowanie panelu dotykowego sterownika;
- Montaż na obiekcie wraz z materiałami*;
- Monitoring i rejestracja wszystkich danych pomiarowych**;
- Uruchomienie prototypowej instalacji;
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów elektrycznych.

*  Zamawiający dysponuje schematami technologiczno-pomiarowymi, specyfikacją punktów pomiarowych oraz założeniami do układu automatyki i pomiarów, jednak ze względu na tajemnicę handlową wymieniona dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie firmy Polnet w godzinach od 8:00-16:00, po podpisaniu klauzuli o poufności.

**  Wskaźniki pomiarów winne być zabudowane w szafie pomiarowej, ulokowanej w pomieszczeniu sterowni. Pomiary tych samych wielkości mogą być wyświetlane na wskaźnikach wielopunktowych. Rejestracja pomiarów może być w formie plików tekstowych w programie Excel. Format tekstowy może być później zamieniony na format liczbowy, a następnie poddany analizie i obróbce.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce realizacji:

- Termin realizacji: do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
- Miejsce realizacji:
Gospodarstwo Rolne T. Rotkiewicz
Włodków Dolny 7
56-200 Góra Śląska
Ferma hodowlana – teren odkryty. Działka o powierzchni 12 x 18 m

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.06.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – klauzula o poufności.


Informacja o wyniku postępowania
dot. zapytania ofertowego Nr 11/03/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:
zakupu oleju parafinowego

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:
Gorner Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin


Informacja o wyniku postępowania
dot. zapytania ofertowego Nr 10/03/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

Zakupu katalizatora palladowego na nośniku metalicznym lub ceramicznym
oraz
katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym.
Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów


Sprostowanie nr 1
Do zapytania ofertowego Nr 10/03/2018/BII

na zakup katalizatora palladowego na nośniku metalicznym lub ceramicznym
oraz  katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 czerwca 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 11.04.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Informacje o wynikach postępowań przetargowych:

Zapytanie ofertowe Nr 4/03/2018/BII

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu wentylatorów powietrza – 2 szt.

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.
ul. Mokra 27,
05-092 Łomianki – Kiełpin


Zapytanie ofertowe Nr 5/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

dostawa, montaż i dzierżawa zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz dostawa gazu do gospodarstwa

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 5,
84-230 Rumia


Zapytanie ofertowe Nr 6/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:
zakupu wymiennika ciepła typu ciecz-gaz
Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Kelvion Central Europe Sp. z o.o.
ul. Kobaltowa 2,
45-641 Opole


Zapytanie ofertowe Nr 7/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu pompy ze sprzęgłem magnetycznym

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

All-Pumps Pompy Przemysłowe
Ul. Piekarska 1/3,
41-500 Chorzów


Zapytanie ofertowe Nr 8/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu węgla aktywnego

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział Carbon w Raciborzu
ul. Stalowa 10,
47-400 Racibórz


Zapytanie ofertowe Nr 9/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:

zakupu układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem LPG

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

„RIELLO PALNIKI” Sp. z o.o.
Księdza Ignacego Jana Skorupki 5,
00-546 Warszawa
Biuro:
Ul. Północna 15-19,
54-105 Wrocław


Zapytanie ofertowe Nr 11/03/2018/BII
Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018 r. dotyczącym:
zakupu oleju parafinowego
Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Gorner Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 11/03/2018/BII

na zakup: oleju parafinowego – 600 litrów

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 maja 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 10/03/2018/BII

na zakup katalizatora palladowego na nośniku metalicznym lub ceramicznym
oraz  katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 czerwca 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 03.04.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 9/03/2018/BII

na zakup układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem LPG

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 maja 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 8/03/2018/BII

na dostawę węgla aktywnego

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 maja 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 7/03/2018/BII

na zakup pompy ze sprzęgłem magnetycznym

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 maja 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 6/03/2018/BII

na zakup wymiennika ciepła typu ciecz-gaz

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 10 czerwca 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 5/03/2018/BII

Na dostawę, montaż i dzierżawę zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz dostawę gazu dla potrzeb testowania instalacji prototypowej mieszczącej się we Włodkowie Dolnym, gm. Góra

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Sprostowanie
Do zapytania ofertowego Nr 4/03/2018/BII

na zakup: wentylatorów powietrza – 2 szt.

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowaną w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” podjęła decyzję o zmianie następujących treści w zapytaniu ofertowym:

Zmianie ulega punkt 4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę wentylatorów powietrza – 2 szt.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42522000-1 – Wentylatory inne niż domowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. wentylatora powietrza - dla niżej wymienionych warunków pracy:

• medium – powietrze o temperaturze otoczenia,
• wydajność – Q = 1000 m3/h,
• całkowity spręż – Δ p = 5,0 kPa,
• przewidywana ilość – 1 szt.

2. wentylatora powietrza - dla niżej wymienionych warunków pracy:
• medium – powietrze o temperaturze otoczenia,
• wydajność – Q = 1000 m3/h,
• całkowity spręż – Δ p = 5,0 kPa,
• wykonanie Ex (przeciwwybuchowe) dla strefy zagrożenia 2,
• przewidywana ilość – 1 szt.

Zmianie ulega punkt 9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 maja 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

Zmianie ulega punkt 10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Zmianie ulega punkt 11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 27.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

W związku z powyższym, firma Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowana niniejsza informacja.


Zapytanie ofertowe Nr 11/03/2018/BII

na zakup: oleju parafinowego – 600 litrów.

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu oleju parafinowego w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju parafinowego – 600 litrów

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

09211720-4 – Parafiny ciekłe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju parafinowego, zgodnych z poniższymi parametrami:
- długość łańcucha węglowego C10-C14;
- gęstość: 0,76-0,87 kg/l;
- konsystencja: niskolepka ciecz;
- Ilość: 600 litrów

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:
Cena / Waga kryterium W =  100 [%]
Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 kwietnia 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 10/03/2018/BII

Zakup katalizatora palladowego na nośniku metalicznym lub ceramicznym
oraz  katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu katalizatora palladowego (1A lub 1B) i palladowo-srebrowego (2), w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
1. katalizatora palladowego na nośniku metalicznym (1A) lub ceramicznym (1B)
2. katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym (2)

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
42514000-2 – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:

• katalizatora palladowego metalicznego (1A)

Opis wymagań dotyczących palladowego katalizatora na nośniku metalicznym do reaktora:
1. Fazą aktywną katalizatora stanowi pallad, w ilości 5 g na 1 dm3 nośnika monolitycznego.
2. Nośnik monolityczny typu ‘plastra miodu’ ma być sztywną konstrukcją (lutowaną) z folii żaroodpornej FeCr20Al5 o grubości 0,05 mm i gęstości oczek 100 cpsi.
3. Nośnik monolityczny ma mieć kształt walca o średnicy zewnętrznej, liczonej z obudową, 480±2 mm. Wysokość wkładu monolitycznego ma wynosić 180 mm, natomiast wysokość obudowy 200 mm, co daje 20 mm nadmiaru z jednej strony wkładu monolitycznego.
4. Obudowa ma zawierać zaczepy umożliwiające wyjęcie wkładu katalitycznego z reaktora.
5. Aktywność katalizatora ma być stabilna w czasie przy temperaturze pracy do 800oC.
6. Faza aktywna zawierająca pallad ma być nakładana na nośnik w jednej operacji nanoszenia przez zanurzenie nośnika monolitycznego w zawiesinie otrzymanej przez zmieszanie prekursorów palladu i tlenku glinu.
7. Zakup dotyczy 2 sztuk katalizatora, wykonanego według opisu z punktów od 1 do 6.
8. Na aktywność katalizatora w spalaniu metanu ma być udzielona roczna gwarancja.

• katalizatora palladowego ceramicznego (1B)

Opis wymagań dotyczących palladowego katalizatora na nośniku ceramicznym do reaktora:
1. Wykonanie 72 kg (78 dm3) katalizatora  palladowego na nośniku ceramicznym do reaktora półtechnicznego.
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zleceniodawcę.

W ramach zamówienia należy wykonać katalizator utleniania metanu o następujących parametrach:
a. Zawartość fazy aktywnej tj. palladu 0,22-0,25% w tlenku glinu, stanowiącym nośnik.
b. Nośnik glinowy cylindryczne kształtki 16,5mm x 16,5mm z siedmioma otworami o ciężarze nasypowym 0,9 kg/dm3.
c. Powierzchnia ogólna katalizatora palladowego mieszcząca się w przedziale 2,2-3,0 m2/g.
d. Wielkość krystalitów palladu w przedziale 7,0-21,0 nm, liczona z powierzchni aktywnej oznaczonej z chemisorpcji wodoru w temperaturze 110oC.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie ekspertyzy niezależnego od wykonawcy laboratorium, potwierdzającej parametry fizykochemiczne katalizatora, wymienione w przedmiocie zamówienia.

• katalizatora palladowego-srebrowego (2)

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań:
1. Wykonanie 141 kg –(142 dm3) zgodnie z projektem katalizatora palladowo-srebrowego na nośniku ceramicznym do reaktora półtechnicznego.
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zleceniodawcę .

W ramach zamówienia należy wykonać katalizator utleniania metanu o następujących parametrach:
a. Zawartość fazy aktywnej tj. palladu 0,22-0,25% i 0,0002-0,00003% srebra (stosunek masy Pd:Ag=100:1) w tlenku glinu stanowiącym nośnik.
b. Nośnik glinowy cylindryczne kształtki 16,5mm x 16,5mm z siedmioma otworami o ciężarze nasypowym 0,9 kg/dm3.
c. Powierzchnia ogólna katalizatora palladowego mieszcząca się w przedziale 2,2-3,0 m2/g.
d. Wielkość krystalitów palladowo-srebrowych w przedziale 20,0-25,0 nm, liczona z powierzchni aktywnej oznaczonej z chemisorpcji wodoru w temperaturze 110oC.
Warunkiem odbioru jest przedstawienie ekspertyzy niezależnego od wykonawcy laboratorium, potwierdzającej parametry fizykochemiczne katalizatora, wymienione w przedmiocie zamówienia.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Dr Beata Stasińska, tel. 531-08-90-30, e-mail: beta.stasinska@gmail.com

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 15 maja 2018

- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 9/03/2018/BII

na zakup układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem LPG

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem LPG w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem LPG – 1 szt.
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
42310000-2 – Palniki

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa układu palnikowego do kotła gazowego, zasilanego paliwem PLG zgodnie z poniższymi parametrami:
1. Paliwo:
- gaz płynny: LPG,
- ciśnienie: 36 mbar,
- wartość opałowa: 45,6 MJ/kg.
2. Kocioł gazowy:
- Moc kotła: 332 kW,
- Ciśnienie robocze gazu: min. 0,05 bar, max. 0,36 bar,
- Przyłącze gazowe kotła: 1 ¼”.
3. Palnik gazowy – szt. 1:
- Zakres mocy: min. 45 kW, max. 332 kW,
- Głowica palnika: średn. 140x216 mm,
- Zasilanie elektryczne: 1-fazowe,
- Moc: 230 V / 0,6 kW,
- Częstotliwość: 50 Hz
- Czujnik temperatury: min.-100°C, max. +500°C
Palnik gazowy powinien być dostarczony w komplecie z rampą gazową oraz dyszą LPG, a także wyposażony w układ sterowniczy palnika .

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]
Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 kwietnia 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 8/03/2018/BII

na dostawę węgla aktywnego

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu i dostawy węgla aktywnego w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę węgla aktywnego.
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
24954000-6 – Węgiel aktywny

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla aktywnego zgodnie z poniższymi parametrami:

1. Węgiel aktywny formowany ø4 mm, impregnowany jodkiem potasu – 150 kg
2. Węgiel aktywny formowany ø4 mm, impregnowany kwasem siarkowym – 150 kg
3. Węgiel aktywny formowany ø4 mm do dezodoryzacji powietrza – 150 kg

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 kwietnia 2018 r.
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 7/03/2018/BII

na zakup pompy ze sprzęgłem magnetycznym

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu pompy ze sprzęgłem magnetycznym w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę pompy ze sprzęgłem magnetycznym.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42122100-1 – Pompy cieczowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pompy ze sprzęgłem magnetycznym dla niżej wymienionych warunków pracy.

Minimalne parametry techniczne:
- medium tłoczone – olej parafinowy z metanem (absorpcja)
- temperatura medium - 0÷80°C
- nadciśnienie – ρ=0÷20 kPa
- gęstość medium – ρ(20°C)  840 kg/m³
- lepkość kinematyczna medium -  ,  ,
- przepływ – Q= 60 dm3/h ∓50% (możliwość regulacji)
- lokalizacja – na zewnątrz pomieszczenia
- rodzaj napędu – sprzęgło magnetyczne, wykonanie Ex
- ilość – 2 szt.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 kwietnia 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

i. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 6/03/2018/BII

na zakup wymiennika ciepła typu ciecz-gaz

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu wymiennika ciepła typu ciecz-gaz w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę wymiennika ciepła typu ciecz-gaz.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42511000-1 – Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wymiennika ciepła typu ciecz-gaz dla niżej wymienionych warunków pracy.
Minimalne parametry techniczne:
• medium grzejne – powietrze o temperaturze - 125÷165°C,
• medium ogrzewane – woda zimna o temperaturze - 10°C,
• temperatura wody ogrzanej za wymiennikiem ciepła - 40°C,
• temperatura powietrza grzejnego za wymiennikiem ciepła – dowolna (wstępnie założono ok 80°C),
• strumień masowy powietrza grzejnego – G=1290 kg/h,
• strumień masowy ogrzewanej wody – dowolny, (odzysk ciepła odpadowego z gorącego powietrza)
• moc cieplna wymiennika zakładająca sprawność na poziomie 70% - P=>15 kW,
• zakładane opory przepływu dla powietrza:  ,
• Ilość – szt. 1.

Powietrze grzejne nie zawiera zanieczyszczeń gazowych, które mogłyby powodować korozję stali węglowej na skutek kondensacji pary wodnej.
Oczekujemy na podanie oporów z Waszej strony, aby je uwzględnić przy doborze wentylatora.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:
Cena / Waga kryterium W =  100 [%]
Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:
- Termin dostawy: do 30 kwietnia 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 5/03/2018/BII

Dostawę, montaż i dzierżawę zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz dostawę gazu dla potrzeb testowania instalacji prototypowej mieszczącej się we Włodkowie Dolnym, gm. Góra

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą dzierżawy zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz dostawę gazu dla potrzeb testowania instalacji prototypowej, mieszczącej się we Włodkowie Dolnym, gm. Góra, w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i dzierżawę zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz dostawę gazu dla potrzeb testowania instalacji prototypowej, mieszczącej się we Włodkowie Dolnym, gm. Góra

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

09133000-0 – Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż instalacji oraz dzierżawa zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l oraz sukcesywna dostawa gazu dla potrzeb testowania instalacji prototypowej, mieszczącej się we Włodkowie Dolnym, gm. Góra.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. Wykonanie, dostawę i montaż zbiornika naziemnego LPG o poj. 2700 l – sztuk 1, zawierający:
- fabrycznie nowy zbiornik na gaz LPG o pojemności 2700 l, dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,56 MPa, dopuszczalna temperatura robocza: -200C/400C oraz maksymalne napełnienie 85% wraz z niezbędną armaturą,
- licznik pomiarowy wraz z niezbędnym osprzętem w skrzynce Zamawiającego,
- urządzenie telemetryczne wraz z niezbędnym osprzętem, pozwalające na stałe monitorowanie poziomu zużycia paliwa.
2. Demontaż instalacji przez Wykonawcę po rozwiązaniu umowy.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę niezbędnych prób, badań i odbiorów, dokonanie pełnego rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji rozruchowej (instrukcji obsługi) oraz uzyskanie zgody na użytkowanie w Urzędu Dozoru Technicznego.
4. Przeszkolenie Zamawiającego w zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w związku z użytkowaniem instalacji.
5. Prowadzenie przez Wykonawcę dozoru serwisowego, regularnych konserwacji, udział w dozorach prowadzonych przez UDT, dostawę gazu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dostawa gazu odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, realizowane w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania określonej ilości gazu. Zamówienia na dostawy składane będą telefonicznie.

Gaz LPG musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu skroplonego, określonego w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016. W sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r., poz. 540) Dostawę gazu LPG o parametrach, zgodnych z normą PN-C-96008.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dn. 31.03.2022 r.

- Miejsce dostawy:
Gospodarstwo Rolne T. Rotkiewicz
Włodków Dolny 7
56-200 Góra Śląska

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 4/03/2018/BII

na zakup: wentylatorów powietrza – 2 szt.

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu 2 szt. wentylatorów powietrza w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę wentylatorów powietrza – 2 szt.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42522000-1 – Wentylatory inne niż domowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wentylatora powietrza - dla niżej wymienionych warunków pracy:

• medium – powietrze o temperaturze otoczenia,
• wydajność – Q = 1000 m3/h,
• całkowity spręż – p = 5,0 kPa,
• przewidywana ilość – 2 szt.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 kwietnia 2018
- Miejsce dostawy:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja
Zalesie Wielkie 3C
63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 21.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


Zapytanie ofertowe Nr 3/02/2018/BII

na dostawę rur konstrukcyjnych kwasoodpornych 33,7 x 2,0, gat. 1.4301

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zakupu i dostawy na dostawę rur konstrukcyjnych kwasoodpornych 33,7 x 2,0, gat. 1.4301, w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Tarnowie Podgórnym.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Teresa Nuckowska – Asystent Koordynatora
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę rur konstrukcyjnych kwasoodpornych 33,7 x 2,0, gat. 1.4301.
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 14622000-7 – Stal

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rur konstrukcyjnych kwasoodpornych 33,7 x 2,0, gat. 1.4301. – 500 mb

5. Warunki udziału w postępowaniu:
Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:
Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:
- Cenę netto, stawkę podatku VAT
- Datę sporządzenia oferty.
- Termin realizacji zamówienia.
- Termin ważności oferty.
- Sposób i terminy płatności.
- Informacja o terminie gwarancji (jeśli dotyczy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]
Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce dostawy:

- Termin dostawy: do 30 marca 2018
- Miejsce dostawy: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. – Oddział Produkcja Zalesie Wielkie 3C 63-740 Kobylin

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2017 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 08.03.2018 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 29.03.2017 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – na pozyskanie 6 deklaracji EAC, obejmujących kod taryfy celnej: 84378000 - zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Pribaltiyskaya Myasnaya Kompaniya tri OOO
238032, Obwód Kaliningradzki,
rejon Gusevskiy, wieś Kubanovka,
ulica Zielona, Rosja

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2017 została również opublikowana na naszej stronie internetowej: http://www.polnet.poznan.pl
 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

I.  Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją przez przedsiębiorstwo Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach poddziałania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą
„Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych" (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej
na pozyskanie 6 deklaracji EAC, obejmujących kod taryfy celnej: 84378000, które pozwolą na wprowadzenie na rynek rosyjski towarów wyprodukowanych poza Rosją.
Umożliwi to sprzedaż silosów oraz innych towarów Firmy POLnet na rynku rosyjskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z ubieganiem się o deklaracje EAC, uprawniające do sprzedaży wyrobów na rynku rosyjskim,

2. Przeprowadzenia badań certyfikujących, w związku z zamiarem wprowadzenia ich do Rosji i uzyskania następujących deklaracji EAC:

a. Magazyn zbożowy (pojemności 12036 ton) z węzłem przyjęcia (60 t/h) i suszarnią ziarna (15 t/h) marki POLNET

b. Suszarnie zbożowe, modele SCP, marki POLNET,

c. Wentylatory osiowe promieniowe, model „W" marki POLNET

d. Przenośniki łańcuchowe model KPL 50, TPR-60, marki POLNET

e. Przenośniki ślimakowe, model SK, marki POLNET,

f.  Przenośniki kubełkowe, model TPK-60, marki POLNET.

Planowany termin realizacji zamówienia: nie później do 30.04.2017 r.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

44613000-0, 44600000-6, 42522000-1, 42417210-7, 42417100-3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiającyplanuje wybrać 1 najkorzystniejszą ofertę.

II.  Warunki ogólne udziału w postępowaniu

a. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji i należytym wykonaniu podobnych zamówień Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

III.  Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.  Cena za całkowity zakres zamówienia (waga kryterium - 80%).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:

P=Cmin/C x 80% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

P - liczba punktów dla oferty w kryterium „Cena za całkowity zakres zamówienia"

Cmin - najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów.

C- cena całkowita oferty.

2.  Termin wykonania zamówienia (waga kryterium - 20 %)

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:

T=Tmin/T1 x 20% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

T - liczba punktów dla oferty w kryterium „Termin wykonania zamówienia"

Tmin - najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród wszystkich zaproponowanych przez

wszystkich oferentów

T1 - termin wykonania zamówienia oferty.

Suma punktów S będąca podstawą wyboru oferty (max. 100 punktów= 100%) przyznana
danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:

S = P + T

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć Oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia odpowiedzi, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez
rozpatrzenia.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny
wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami. Sposób porozumiewania się z Oferentami. Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pani Anna Maziarz, e-mail: office@polnet.poznan.pl, tel. +48 (061) 657 67 00.

2. Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści Zapytania ofertowego. Oferenci w korespondencji z Zamawiającym uprawnieni są do korzystania z formy elektronicznej (e-mail)

z adnotacją „Zapytanie ofertowe". Zapytania należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 1.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż dwa dni przed zakończeniem terminu składania ofert w
ramach zapytania ofertowego.

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wpływające zapytania publikując treść odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający zamieści informację w tym przedmiocie na stronie internetowej oraz przekaże
ją oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe.

V.  Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.

3. Oferenci składający ofertę wspólną zobowiązani są załączyć do oferty umowę regulującą współpracę między nimi lub stosowne pełnomocnictwo, regulujące wzajemne relacje członków konsorcjum. Z przedłożonych w tym celu dokumentów musi wynikać wprost zakres odpowiedzialności oraz podział zadań między członkami konsorcjum oraz uprawnienie do
reprezentowania konsorcjum oraz ich członków.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

6. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

7. Ofertę zatrzymuje Zamawiający.

VI.  Termin i miejsce składania ofert

1. Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres office@polnet.poznan.pl, osobiście w siedzibie Spółki, bądź drogą pocztową na adres: ul. Obodrzycka 61, 61-249
Poznań.

2. Oferty należy składać do 29.03.2017 r. (decyduje data wpływu).

VII. Otwarcie ofert. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

1. Otwarcie ofert i ich ocena ma charakter niejawny.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią
Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty lub dokonywanie zmiany w jej treści, z
zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. W terminie 1 dnia od zawiadomienia, Oferent może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta jego w takim
przypadku podlega odrzuceniu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę/towar objętą niniejszym
Postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Oferenta,
którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

VIII.  Termin związania ofertą

Złożona oferta musi zawierać 60 dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o kolejny okres.

IX.  Wynik postępowania

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania
umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.

X. Umowa

1. Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, polegających w szczególności na konieczności modyfikacji zakresu wykonywanych zadań, czy konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy. Zmiany ustanawiane będą w formie
aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą.

XI. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) ełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

XII. Inne postanowienia

1. Zamawiający może zmienić warunki niniejszego postępowania w całości lub w części. O zmianach poinformuje wszystkich oferentów, do których zostało przesłane Zapytanie ofertowe. Stosowna informacja o zmianach zostanie zamieszczona również na stronie
internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Szczegółowa specyfikacja


Informacja o wyniku postępowania

Pragniemy poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 2/01/2017/BII z dn. 26.01.2017 r. na usługę nadzoru projektowo – budowlanego za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

DACAD Projektowanie Maszyn
Łukasz Chwastyk

Ul. Nowowiejska 39
55-080 Kąty Wrocławskie

która uzyskała najwyższą punktację – 100 pkt.


Zapytanie ofertowe Nr 2/01/2017/BII

na usługę nadzoru projektowo – budowlanego

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą zlecenia usługi nadzoru projektowo – budowlanego w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  - BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum :  Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu.

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
z siedzibą w Poznaniu
ul. Obodrzycka 61 , 61-249  Poznań
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Anna Maziarz  -  Asystent Koordynatora
ul. Obodrzycka 61 , 61-249  Poznań
tel.    61 657 67 11
e-mail:    office@polnet.poznan.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Usługę nadzoru projektowo – budowlanego w trakcie realizowania zadania nr 6 pn: „Zaprojektowanie i budowa pilotażowej instalacji katalitycznego utleniania zanieczyszczeń z powietrza wentylacyjnego chlewni z odzyskiem energetycznym”

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru projektowo – budowlanego związana z zaprojektowaniem i budową pilotażowej instalacji katalitycznego utleniania zanieczyszczeń z powietrza wentylacyjnego chlewni z odzyskiem energetycznym.  Rolą podmiotu, który wygra konkurs, będzie uczestniczenie i weryfikowanie prac, zarówno w procesie zatwierdzania technologii, jak również projektowania i budowania prototypu.

Zakres tej usługi obejmuje:
• Nadzór i weryfikację projektów technologicznych i konstrukcyjnych
• Współpracę z jednostkami badawczymi podczas prac badawczych
• Doradztwo dla Zamawiającego podczas realizacji Projektu w zakresie wiedzy dotyczącej budowy maszyn oraz inżynierii materiałowej

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji w zadaniu projektowym, które będą podlegały nadzorowi jest następujący:
• Analiza zebranych danych i informacji oraz decyzja odnośnie ostatecznej lokalizacji projektu, miejsca usytuowania prototypowej instalacji, pomieszczeń, z których będzie pobierane powietrze wentylacyjne.
• Opracowanie wytycznych do zaprojektowanie i budowy ujęcia gazów oraz instalacji doprowadzającej do miejsca, w którym będzie budowany prototyp instalacji.
• Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej
• Wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacyjnej
• Dokonanie pomiarów parametrów emitowanych gazów
• Opracowanie wytycznych do instalacji prototypowej katalitycznego utleniania
• Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji prototypowej katalitycznego utleniania
• Ustalenie kompletacji z podziałem na części do zakupu oraz części do wykonania.
• Wykonanie i uruchomienie prototypowej instalacji katalitycznego utleniania gazów emitowanych w trakcie hodowli trzody chlewnej

Planowany czas trwania nadzoru projektowo – budowlanego wynosi 12 miesięcy i jest zgodny z czasem trwania zadania projektowego.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Warunki składania ofert:
Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.
Złożona oferta powinna obejmować:
• Cenę netto, stawkę podatku VAT
• Datę sporządzenia oferty.
• Termin realizacji zamówienia.
• Termin ważności oferty.
• Sposób i terminy płatności.
• Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

a. Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. a)
Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Termin realizacji zamówienia: od luty 2017 do styczeń 2018
- Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego - Poznań, siedziby konsorcjantów Poznań, Wrocław Lublin, gospodarstwo rolne, w którym realizowane są badania - Włodków Dolny. 

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 03.02.2017 r. do godziny 16.oo. Oferta powinna być złożona w siedzibie Beneficjenta w Poznaniu (adres podany w pkt. 3 niniejszego „Zapytania Ofertowego”), w formie pisemnej osobiście, pocztą lub przez kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ”. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu na wskazany adres.

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 06.02.2017 r. do godziny 16.oo. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą pisemną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

1. „Formularz ofertowy do zapytania ofertowego” (dostępna wersja elektroniczna - wysyłka drogą e-mail po zgłoszeniu telefonicznym).


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 08/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 21.09.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – obsługa spedycyjna i transportowa targów EuroTier 2016 w Hanowerze, Niemcy w dniach 15-18.11.2016 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 08/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Euro Trans  Marian Ząbek
ul. Ks. Wujka 9 -11
61-581 Poznań
NIP 9720079810

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2016

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Obsługa spedycyjna i transportowa
targów EuroTier 2016 w Hanowerze, Niemcy w dniach 15-18.11.2016

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Transport towaru, ładunek – 2 tiry 13,6 ldm, waga orientacyjna 2 x 15 ton oraz jeden mniejszy pojazd do 1 tony.
2. Transport Kobylin-Hannover:
a. miejsce i czas załadunku: Zalesie Wielkie 3c, 63-740 Kobylin, Polska, załadunek możliwy w dniu 9 lub 10.11, godz. 6-14;
b. miejsce i czas rozładunku: stoiska targowe Hannover Messe, Niemcy, Hala 3, stoisko D32 oraz Hala 16, stoisko C22, w dniu 14.11.2016, godz. 9 rano.
3. Transport Hannover-Kobylin:
a. miejsce i czas załadunku: stoiska targowe Hannover Messe, Niemcy, Hala 3, stoisko D32 oraz Hala 16, stoisko C22, 18.11.2016, godz. 18;
b. miejsce i czas rozładunku: Zalesie Wielkie 3c, 63-740 Kobylin, Polska, od pn. do pt. w godz. 6-14.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki:
a. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym, iż spełnia ten warunek.
b. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym, iż spełnia ten warunek oraz załączy kserokopię koncesji na organizowane transportu międzynarodowego.
c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym, iż spełnia ten warunek.

Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Niespełnienie wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III. Obligatoryjne elementy oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w euro.

Dodatkowo Oferent powinien załączyć kserokopię koncesji na organizowane transportu międzynarodowego.

Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- niespełniające warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego,
- niezawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”) lub nie przedstawiające kompletnych informacji,
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a. Cena (waga kryterium: 100%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. a.
P- Cena netto za całkowity zakres zamówienia  (znaczenie kryterium- 100%).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:

P=Cmin/C x 100% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają: P - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
C- cena całkowita oferty. Cenę oferty należy podać w euro, do 2-ch miejsc po przecinku. 

VI. Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zama-wiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Ob-odrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2016 r.,
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VII. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pan Roman Spalony – Dyrektor Działu Logistyki pod numerem tele-fonu +48  (061) 657 67 26 oraz adresem e-mail: office@polnet.pl

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


Informacja o wyniku postępowania
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dn. 03.08.2016 r. na:

 • wynajem/ dzierżawa hodowli trzody obejmujące wszystkie koszty związane z nabyciem i utrzymaniem zwierząt, koszty paszy, mediów, itd. na okres 31 miesięcy oraz
 • wynajem pomieszczeń chlewni, w których będzie prowadzone hodowla trzody chlewnej na okres 31 miesięcy,

z pośród złożonych propozycji, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

GOSPODARSTWA ROLNEGO TADEUSZ ROTKIEWICZ
WŁODKÓW DOLNY 17
56-200 GÓRA,

która uzyskała najwyższą punktację – 100 pkt.

 


Zapytanie ofertowe Nr 1/07/2016/BII

na wynajem/dzierżawę hodowli trzody oraz wynajem pomieszczeń chlewni

Beneficjent  nie należy do podmiotów zobowiązanych  do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4

Firma „Polnet  Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty w związku z potrzebą wynajmu/dzierżawy hodowli trzody oraz wynajmu pomieszczeń chlewni w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” – realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  - BIOSTRATEG ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie.
Projekt realizowany w konsorcjum :  Politechnika Wrocławska – Lider; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu; MEGA Sp. z o.o. w Bełżycach; POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu.

1. Zamawiający:
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
z siedzibą w Poznaniu
ul. Obodrzycka 61 , 61-249  Poznań
NIP: 6211706651, REGON: 251652455 ; Nr KRS: 0000227691

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  - BIOSTRATEG:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”
3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

1. Izabella Kuraszkiewicz - Asystent Koordynatora
ul. Obodrzycka 61 , 61-249  Poznań
tel.    61 657 67 00
e-mail:    i.kuraszkiewicz@polnet.poznan.pl
2. Anna Maziarz  -  Asystent Koordynatora
ul. Obodrzycka 61 , 61-249  Poznań
tel.    61 657 67 11
e-mail:    office@polnet.poznan.pl

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wynajem/dzierżawę hodowli trzody obejmujące wszystkie koszty związane z nabyciem i utrzymaniem  zwierząt, koszty paszy, mediów, itd. na okres 31 miesięcy

2. Wynajem pomieszczeń chlewni, w których będzie prowadzone hodowla trzody chlewnej na okres 31 miesięcy

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

77500000-5  Usługi hodowli zwierząt
PA01-7  Wynajem
PA02-0  Dzierżawa

Zamówienie ma na celu umożliwienie realizacji projektu pod tytułem:
„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”.

Celem projektu jest:
1. Dokonanie pomiaru parametrów rzeczywistej ilości odchodów i wielkości uwalnianych gazowych zanieczyszczeń powstających w trakcie hodowli trzody chlewnej dla modelowego podmiotu hodowlanego na rynku krajowym.
2. Opracowanie modułowego rozwiązania umożliwiającego fermentację odchodów stałych i ciekłych z regulowaną produkcją biogazu, zbudowanie prototypowej instalacji i zbadanie poprawności jej pracy w warunkach rzeczywistych.
3. Opracowanie technologii katalitycznego utleniania amoniaku i metanu z powietrza pomieszczeń hodowlanych z ich energetycznym wykorzystaniem, zbudowanie prototypowej instalacji i zbadanie poprawności jej pracy w warunkach rzeczywistych.
4. Opracowanie doboru i sposobu suplementacji dodatków paszowych obniżających emisję amoniaku i innych gazowych zanieczyszczeń podczas hodowli trzody chlewnej, weryfikacja skuteczności w warunkach rzeczywistych.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZAS  PROWADZENIA  BADAŃ:
- badania w fermie będą prowadzone przez okres 31 miesięcy począwszy od września 2016 roku z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 3 miesiące na tych samych zasadach i warunkach

POMIESZCZENIA:

 • udostępnienie do badań minimum 3 pomieszczenia hodowlane
 • zabezpieczenie na terenie chlewni pomieszczenia biurowego dla pracowników projektu
 • zapewnienie odpowiedniej powierzchni, pomieszczeń i niezbędnych mediów niezbędnych do zainstalowania i badania prototypowych instalacji.

ILOŚĆ  ZWIERZĄT:

 • minimalna ilość zwierząt hodowlanych w czasie trwania całego projektu nie może być mniejsza niż 1200 szt.
 • minimum 3 grupy zwierząt prosięta, warchlaki, tuczniki.
 • minimalna ilość zwierząt w grupie: 200 szt.
 • minimalna ilość dostępnej gnojowicy: 50-100 DPJ

WARUNKI  ŻYWIENIA  ZWIERZĄT:

 • zapewnienie kontroli ilości zużycia paszy,
 • zgoda na stosowanie dodatków paszowych – sorbentów (stosowne w projekcie dodatki są bezpieczne i dopuszczone przez WHO i przez Radę Europy).
 • zabezpieczenie utrzymania jednolitego składu surowców w paszy podawanej zwierzętom
 •  zabezpieczenie miejsca na składowanie sorbentów, aby w fermie umożliwić przygotowanie  paszy dla grup doświadczalnych.
 • zapewnienie możliwość poboru próbek paszy w trakcie produkcji w celu potwierdzenia jej homogenności,
 • udostępnienie schematu technologicznego produkcji pasz, oraz ich  składu surowcowego
 • ustalenie sposobu karmienia zwierząt w celu zachowania powtarzalności badań
 • zgoda na ingerencję w karmę, stosowanie dodatków

PROWADZONE  BADANIA:

 • w trakcie całego doświadczenia będzie prowadzony monitoring uwalniania gazowych zanieczyszczeń do powietrza, monitoring uwalniania zanieczyszczeń stałych oraz parametrów mikroklimatycznych.
 • umożliwienie pobieranie krwi zwierząt – 3 razy w każdym cyklu hodowlanym,
 • pobieranie  od zwierząt kału, bezpośrednio po wydaleniu, lub wprost z prostnicy zwierząt w ilości ok. 50g (małe)  - 100 g  (duże tuczniki) od sztuki z każdej grupy;
 • dostęp do dokumentacji hodowlanej w celu kontroli przyrostów;

APARATURA  BADAWCZA:
Wykaz sprzętu analitycznego, który będzie konieczny do zainstalowania.

 • instalacja monitorująca rzeczywiste stężenia zanieczyszczeń gazowych emitowanych w trakcie hodowli zwierząt, przy pomocy analizatorów składu gazu, które zostaną umieszczone na stałe w chlewni. Instalacja zostanie zaprojektowana i wykonana i zamontowana, tak aby nie przeszkadzały w pracy osób zatrudnionych w chlewni, ale pozwalały w sposób ciągły monitorować skład gazów opuszczających pomieszczenia hodowlane. Sygnał czujników będzie  Internetem wysyłany do zespołów badawczych w sposób ciągły i nie będą one zajmowały dużej przestrzeni, ale pracownicy naukowi raz na miesiąc lub w razie konieczności częściej powinni sprawdzić poprawność poprzez dokonanie pomiaru dodatkową aparaturą laboratoryjną.
 • sprzęt przenośny – konieczne podłączenie do trzy fazowego zasilania energetycznego. W eksploatacji ok. 10 kW w trakcie rozruchu ok. 20 kW
 • analizatory spalin.
 • czujniki stężeń metanu, amoniaku itp.
 • anemometry do określenia przepływów strumieni powietrza (przyrządy ręczne)
 • kamera termowizyjna (przyrząd ręczny)
 • drobny sprzęt przywieziony jednorazowo dla dokonywania pomiarów.

INSTALACJE  PROTOTYPOWE
Umożliwienie zainstalowania i przeprowadzenie badań następujących instalacji prototypowych:

 • Prototypowej instalacja do fermentacji odchodów zwierzęcych.
 • Prototypowej instalacji katalitycznego utleniania zanieczyszczeń z powietrza wentylacyjnego chlewni

PRACOWNICY
Zgoda na obecność i pracę naukowców i pracowników zaangażowanych w realizację projektu na terenie fermy zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem badań.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent musi być jednocześnie posiadaczem/właścicielem  trzody oraz pomieszczeń chlewni.

6. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem  (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy oferenta.
Złożona oferta powinna obejmować:

 • Cenę netto, stawkę podatku VAT oraz łączną wartość brutto – OSOBNO dla każdego ze zdefiniowanych przedmiotów zamówienia.
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Termin realizacji zamówienia.
 • Termin ważności oferty.
 • Sposób i terminy płatności.
 • Informacja o terminie gwarancji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

a. Cena / Waga kryterium W =  100 [%]

Brana będzie pod uwagę cena netto dzierżawy hodowli trzody obejmująca wszystkie koszty związane z nabyciem i utrzymaniem zwierząt, koszty paszy, mediów, itd. oraz cena netto wynajmu pomieszczeń chlewni, w których będzie prowadzone hodowla trzody chlewnej.
Kryterium będzie oceniane biorąc pod uwagę sumę ceny netto dla dwóch zdefiniowanych przedmiotów zamówienia.

8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. a)
Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt. 

9. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: w miejscu wynajmu pomieszczeń chlewni oraz wynajmu/dzierżawy hodowli trzody
- Termin realizacji zamówienia:  od wrzesień 2016   do lipiec 2019  (31 m-cy)

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 16.08.2016 r. do godziny 18.oo. Oferta powinna być złożona w siedzibie Beneficjenta w Poznaniu (adres podany w pkt. 3 niniejszego „Zapytania Ofertowego”), w formie pisemnej osobiście, pocztą lub przez kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ”. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu na wskazany adres.

11. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 19.08.2016 r. do godziny 18.oo. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą pisemną.
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

12. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

1. „Formularz ofertowy do zapytania ofertowego” (dostępna wersja elektroniczna - wysyłka drogą e-mail po zgłoszeniu telefonicznym).


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWO-ELEKTRYCZNEJ PRASY REWOLWEROWEJ

W imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na zakupie, montażu i uruchomieniu serwo-elektrycznej prasy rewolwerowej (zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wybrano wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Prima Power Central Europe Sp. z o.o.
ul. Holenderska 6, 05-152 Czosnów,
NIP: 513-014-44-09
100,00 pkt.

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego, może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności.


POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA ZAKUP, MONTAŻ i URUCHOMIENIE SERWO – ELEKTRYCZNEJ PRASY REWOLWEROWEJ

Serwo – elektryczna prasa rewolwerowa

Ogłoszenie  

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest w witrynie TED:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207711- 2016:TEXT:PL:HTML

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 07/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 09.05.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – wykonanie zabudowy dwóch stoisk targowych podczas targów EuroTier w Hanowerze w Niemczech w dniach 15-18 Listopada 2016 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 07/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Sur Mesure Expo
Ltd:2nd Floor,
6 London street,
Paddington W2 1HR-LONDON-England

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 06/2016/B

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 04.05.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 06/2016/B) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

INVESTIN Sp. z o.o.
Ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
NIP: 525-22-45-152

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 05/2016/B

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 04.05.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 05/2016/B) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Jarpol Enterprise
Mieczysław Bąk
Ul. Dominikańska 42
02-738 Warszawa
NIP: 521-053-14-33

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 04/2016/B

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 04.05.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 04/2016/B) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Business Consulting
ul. 1 Maja 88
40-240 Katowice
NIP: 634-012-87-36

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2016

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwany także: „Zamawiający”) projektu w ramach działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie zabudowy dwóch stoisk targowych podczas targów
EuroTier w Hanowerze w Niemczech w dniach 15-18 Listopada 2016

I.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1.  Wykonanie zabudowy dwóch stoisk targowych o wymiarach:
a. Stoisko 28 m2, narożne o wymiarach 4 x 7m
b. Stoisko 96 m2, otwarte z 3 stron o wymiarach 8 x 12m
2. Wykonana zabudowa powinna zawierać następujące elementy:

Stoisko 28m2:
a. wykładzinę w kolorze czerwonym i/lub czarnym
b. podłączenie i zabezpieczenie kabli elektrycznych pod wykładziną
c. oświetlenie stoiska
d. zabudowę ścian wykonaną z białych paneli
e. zabudowę zaplecza 2x1m z drzwiami zamykanymi
f.    regał oraz lodówkę - umieszczone na zapleczu
g. ladę informacyjną z logo firmy 
h. 1 podium o wymiarach 100x80cm do prezentacji produktów
i.    1 stół i 4 krzesła
j. wykonanie nadruków graficznych na ścianach stoiska, oraz graficznych informacji o produktach
k. płaski ekran TV razem z czytnikiem DVD i koniecznym okablowaniem
l. 1 stojak na ulotki   

Stoisko 96m2:
a. wykładzinę w kolorze czerwonym i/lub czarnym
b. podłączenie i zabezpieczenie kabli elektrycznych pod wykładziną
c.  oświetlenie stoiska
d. zabudowę ściany wykonaną z białych paneli
e. zabudowę przestrzenną nad stoiskiem do zamieszczenia logo i oświetlenia
f. zabudowę zaplecza 3x2m z drzwiami zamykanymi
g. regał, wieszak na ubrania oraz lodówkę - umieszczone na zapleczu
h. ladę barową z lodówką na stoisku
i. ladę informacyjną z logo firmy 
j. 1 szt. podium o wymiarach 100x80cm oraz 7 szt. o wymiarach 200x100cm do prezentacji produktów
k. 2 stoły i 8 krzeseł
l. 2 stoły barowe i 8 krzeseł barowych
m. wykonanie nadruków graficznych na ścianach stoiska, oraz graficznych informacji o produktach
n. 2 płaskie ekrany TV razem z czytnikiem DVD i koniecznym okablowaniem
o. 1 stojak na ulotki   
p. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Warunkiem koniecznym jest realizacja zamówienia nie później niż 14.11.2016 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

III. Obligatoryjne elementy oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Obligatoryjne elementy oferty:
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto

Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie spełniające warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”) lub nie przedstawiające kompletnych informacji,
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Termin realizacji zamówienia (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w ramach kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia”

Termin realizacji zamówienia określony w dniach – liczony od dnia podpisania umowy do faktycznej realizacji zamówienia.
Ri=Tmin/Ti x 20 % x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:
Ri - liczba punktów dla oferty nr „i’ w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Tmin – najkrótszy termin realizacji ze wszystkich terminów zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci – termin realizacji w ramach oferty nr „i”.

Si = Pi + Ri

VI. Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań  (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2016 r.
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
- Wymagany okres ważności oferty: min. do 30.06.2016 r.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl

VII.  Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Jabłońska pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2016/B

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwany także: „Zamawiający”) projektu w ramach działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1.  przygotowanie opracowania opartego na analizie pięciu filarów:

a. Dostawca/eksporter
b. Odbiorca/importer
c. Koncepcja i projekt realizacji eksportu
d. Uwarunkowania zewnętrzne działalności eksportowej (analiza PEST)
e. Uwarunkowania wewnętrzne działalności eksportowej (analiza SWOT).

2. przygotowanie oceny dotychczasowej działalności firmy
3. przygotowanie opracowania prognozy wyników na skutek realizacji eksportu

Z uwzględnieniem rynków: zachodnich i wschodnich z naciskiem na Rosję i Niemcy.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 Usługi badania rynku

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – na potwierdzenie posiadanej wiedzy (wykształcenia), doświadczenia, wymaganych uprawnień (jeśli dotyczy) – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również złożyć ich kserokopię.

2. Zrealizowanie przez Oferenta minimum 2 zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego i należytego udokumentowania posiadania wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia, które stanowi obligatoryjny element składanej oferty. W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w/w kwestii, oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu.

III. Obligatoryjne elementy oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN).
- załączone dowody na potwierdzenie posiadania kwalifikacji i doświadczenia osób docelowo zaangażowanych w realizację zamówienia, w postaci:

1) CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również przedstawić ich kserokopię.

2) poświadczenie (np. referencje) lub  oświadczenie oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, potwierdzające realizację przez Oferenta minimum 2 zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku oświadczenia zawiera co najmniej następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie spełniające warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”) lub nie przedstawiające kompletnych informacji,
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 60%)
2. Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych jego elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, roz-dzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia (waga kryterium: 40%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

 

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 60% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej sposobu:

Di - Brak przedstawienia konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 0 punktów
Di – Niepełne przedstawienie konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – brak odwołania do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i/ lub elementów konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 15 punktów
Di - Kompleksowy program/terminarz realizacji zamówienia oraz konspekt/zawartość merytoryczna opracowania – uwzględnienie wszystkich prac w terminarzu/programie, odniesienie się do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w konspekcie raportu/-ów – 40 punktów

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i w załącznikach do formularza ofertowego (program/terminarz prac oraz konspekt opracowania).
Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

VI. Warunki składania ofert:

 Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2016 r.,
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 Wymagany okres ważności oferty: do min. 15 sierpnia 2016 r.,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VII. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu
+48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016/B

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwana także: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo w zakresie
strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu realizacji działań eksportowych, w tym:
 działań informacyjno-promocyjnych,
 planu dwuletniego opisującego cele strategiczne, metody i narzędzia służące ich osiągnięcia,
 kosztów,
 źródeł finansowania,
 spodziewanych rezultatów,
 zakresów odpowiedzialności,
 ram czasowych,
 sposobów monitoringu i ewaluacji.

Z uwzględnieniem rynków: zachodnich i wschodnich z naciskiem na Rosję i Niemcy.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 Usługi badania rynku
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 31 lipca 2016 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

1) CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również przedstawić ich kserokopię.

2) poświadczenie (np. referencje) lub oświadczenie oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, potwierdzające realizację minimum 2 zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku oświadczenia zawiera, co najmniej następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego i należytego udokumentowania posiadania wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia, które stanowi obligatoryjny element składanej oferty. W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w/w kwestii, oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 60%)
2. Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych jego elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia (waga kryterium: 40%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 60% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej sposobu:

Di - Brak przedstawienia konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 0 punktów
Di – Niepełne przedstawienie konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – brak odwołania do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i/ lub elementów konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 15 punktów
Di - Kompleksowy program/terminarz realizacji zamówienia oraz konspekt/zawartość merytoryczna opracowania – uwzględnienie wszystkich prac w terminarzu/programie, odniesienie się do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w konspekcie raportu/-ów – 40 punktów

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i w załącznikach do formularza ofertowego (program/terminarz prac oraz konspekt opracowania).

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

V. Warunki składania ofert:

 Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2016 r.,
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 Wymagany okres ważności oferty: do min. 30 czerwca 2016 r.,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu
+48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VIII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2016/B

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo w zakresie
opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Folder promocyjny przedsiębiorstwa (tłumaczony na języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski) – koncepcja, wzór
2. Prezentacja multimedialna firmy i oferowanych produktów (tłumaczonej na języki obce: angielski, niemiecki i  rosyjski) – koncepcja, wzór
3. Ulotki informacyjne (wersja w języku niemieckim i rosyjskim) – koncepcja, wzór
4. Koncepcja strony internetowej, strony na portalach społecznościowych (tłumaczony na języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski)
5. Schemat loga, hasła reklamowego firmy/produktu (ocena dotychczasowego, opracowanie nowej wersji lub strategii wykorzystania dotychczasowego na nowych rynkach)
6. Spot reklamowy promujący firmę i oferowane produkty (tłumaczony na języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski)  – koncepcja, wzór, scenariusz, reżyseria
7. Publikacja i reklama w wydawnictwach branżowych publikowanych na rynkach zagranicznych (doradztwo w wyborze optymalnych form i kanałów przekazu) – koncepcja, wzór

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79341000-6 Usługi reklamowe
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe
79341200-8 Usługi zarządzania reklamą
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342000-3 Usługi marketingowe
79342100-4 Usługi marketingu bezpośredniego
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż do 30 czerwca 2016 roku.

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – na potwierdzenie posiadanej wiedzy (wykształcenia), doświadczenia, wymaganych uprawnień (jeśli dotyczy) – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również złożyć ich kserokopię.
2. Zrealizowanie przez Oferenta minimum 2 zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego i należytego udokumentowania posiadania wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia, które stanowi obligatoryjny element składanej oferty.  W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w/w kwestii, oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu.

III. Obligatoryjne elementy oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN).
- załączone dowody na potwierdzenie posiadania kwalifikacji i doświadczenia osób docelowo zaangażowanych w realizację zamówienia, w postaci:

1) CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również przedstawić ich kserokopię.

2) poświadczenie (np. referencje) lub oświadczenie oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, potwierdzające realizację minimum 2 zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku oświadczenia zawiera co najmniej następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie spełniające warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofer-towego,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”) lub nie przedstawiające kompletnych informacji,
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 60%)
2. Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych jego elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia (waga kryterium: 40%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 60% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej sposobu:

Di - Brak przedstawienia konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 0 punktów
Di – Niepełne przedstawienie konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – brak odwołania do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i/ lub elementów konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 15 punktów
Di - Kompleksowy program/terminarz realizacji zamówienia oraz konspekt/zawartość merytoryczna opracowania – uwzględnienie wszystkich prac w terminarzu/programie, odniesienie się do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w konspekcie raportu/-ów – 40 punktów

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i w załącznikach do formularza ofertowego (program/terminarz prac oraz konspekt opracowania).

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

 

VI. Warunki składania ofert:

 Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2016 r.,
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 Wymagany okres ważności oferty: do min. 30 czerwca 2016 r.,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VII. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48  (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


Odwołanie postępowania ofertowego nr 06/2016/A z dnia 12.04.2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż postępowanie ofertowe nr 06/2016/A z dnia 12 kwietnia 2016 roku zostało odwołane.
Przyczyną odwołania postępowania jest w szczególności niespełnienie przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu.


Odwołanie postępowania ofertowego nr 05/2016/A z dnia 12.04.2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż postępowanie ofertowe nr 04/2016/A z dnia 12 kwietnia 2016 roku zostało odwołane.
Przyczyną odwołania postępowania jest w szczególności niespełnienie przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu.


Odwołanie postępowania ofertowego nr 04/2016/A z dnia 12.04.2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż postępowanie ofertowe nr 04/2016/A z dnia 12 kwietnia 2016 roku zostało odwołane.
Przyczyną odwołania postępowania jest w szczególności niespełnienie przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2016/A

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwany także: „Zamawiający”) projektu w ramach działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. przygotowanie opracowania opartego na analizie pięciu filarów:

a. Dostawca/eksporter
b. Odbiorca/importer
c. Koncepcja i projekt realizacji eksportu
d. Uwarunkowania zewnętrzne działalności eksportowej (analiza PEST)
e. Uwarunkowania wewnętrzne działalności eksportowej (analiza SWOT).

2. przygotowanie oceny dotychczasowej działalności firmy
3. przygotowanie opracowania prognozy wyników na skutek realizacji eksportu

Z uwzględnieniem rynków: zachodnich i wschodnich z naciskiem na Rosję i Niemcy.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 Usługi badania rynku

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – na potwierdzenie posiadanej wiedzy (wykształcenia), doświadczenia, wymaganych uprawnień (jeśli dotyczy) – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również złożyć ich kserokopię.
2. Zrealizowanie przez Oferenta minimum 5 podobnych zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw działających w branży Zamawiającego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego i należytego udokumentowania posiadania wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia, które stanowi obligatoryjny element składanej oferty. W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w/w kwestii, oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu.

III. Obligatoryjne elementy oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN).
- załączone dowody na potwierdzenie posiadania kwalifikacji i doświadczenia osób docelowo zaangażowanych w realizację zamówienia, w postaci:

1) CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również przedstawić ich kserokopię.

2) poświadczenie (np. referencje) lub  oświadczenie oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, potwierdzające realizację 5 podobnych zamówień (należycie wykonanych) obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej w przedsiębiorstwach z branży Zamawiającego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku oświadczenia zawiera co najmniej następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wyko-nania oraz firma i adres zamawiającego.

Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie spełniające warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”) lub nie przedstawiające kompletnych informacji,
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych jego elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej sposobu:

Di - Brak przedstawienia programu/terminarza realizacji zamówienia oraz konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 0 punktów
Di - Częściowe przedstawienie programu/terminarza realizacji zamówienia oraz konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – brak odwołania do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – 10 punktów
Di - Kompleksowy program/terminarz realizacji zamówienia oraz konspekt/zawartość merytoryczna opracowania – uwzględnienie wszystkich prac w terminarzu/programie, odniesienie się do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w konspekcie raportu/-ów – 20 punktów

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i w załącznikach do formularza ofertowego (program/terminarz prac oraz konspekt opracowania).
Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

VI. Warunki składania ofert:

 •  Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.,
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 15 sierpnia 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VII. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu
+48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016/A

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwana także: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo w zakresie
strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu realizacji działań eksportowych, w tym:

 • działań informacyjno-promocyjnych,
 • planu dwuletniego opisującego cele strategiczne, metody i narzędzia służące ich osiągnięcia,
 • kosztów,
 • źródeł finansowania,
 • spodziewanych rezultatów,
 • zakresów odpowiedzialności,
 • ram czasowych,
 • sposobów monitoringu i ewaluacji.

Z uwzględnieniem rynków: zachodnich i wschodnich z naciskiem na Rosję i Niemcy.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 Usługi badania rynku
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – na potwierdzenie posiadanej wiedzy (wykształcenia), doświadczenia, wymaganych uprawnień (jeśli dotyczy) – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również złożyć ich kserokopię.
2. Zrealizowanie przez Oferenta minimum 5 podobnych zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw działających w branży Zamawiającego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego i należytego udokumentowania posiadania wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia, które stanowi obligatoryjny element składanej oferty. W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w/w kwestii, oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych jego elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej sposobu:

Di - Brak przedstawienia programu/terminarza realizacji zamówienia oraz konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – 0 punktów
Di - Częściowe przedstawienie programu/terminarza realizacji zamówienia oraz konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – brak odwołania do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – 10 punktów
Di - Kompleksowy program/terminarz realizacji zamówienia oraz konspekt/zawartość merytoryczna opracowania – uwzględnienie wszystkich prac w terminarzu/programie, odniesienie się do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w konspekcie raportu/-ów – 20 punktów

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i w załącznikach do formularza ofertowego (program/terminarz prac oraz konspekt opracowania).

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

V. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.,
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 30 czerwca 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu
+48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VIII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2016/A

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicz-nych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo w zakresie
opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Folder promocyjny przedsiębiorstwa (tłumaczony na języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski) – kon-cepcja, wzór
2. Prezentacja multimedialna firmy i oferowanych produktów (tłumaczonej na języki obce: angielski, niemiecki i  rosyjski) – koncepcja, wzór
3. Ulotki informacyjne (wersja w języku niemieckim i rosyjskim) – koncepcja, wzór
4. Koncepcja strony internetowej, strony na portalach społecznościowych (tłumaczony na języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski)
5. Schemat loga, hasła reklamowego firmy/produktu (ocena dotychczasowego, opracowanie nowej wersji lub strategii wykorzystania dotychczasowego na nowych rynkach)
6. Spot reklamowy promujący firmę i oferowane produkty (tłumaczony na języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski)  – koncepcja, wzór, scenariusz, reżyseria
7. Publikacja i reklama w wydawnictwach branżowych publikowanych na rynkach zagranicznych (doradz-two w wyborze optymalnych form i kanałów przekazu) – koncepcja, wzór

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79341000-6 Usługi reklamowe
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe
79341200-8 Usługi zarządzania reklamą
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342000-3 Usługi marketingowe
79342100-4 Usługi marketingu bezpośredniego
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

II. Warunki udziału w postępowaniu –

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Złożenie CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – na po-twierdzenie posiadanej wiedzy (wykształcenia), doświadczenia, wymaganych uprawnień (jeśli dotyczy) – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również złożyć ich kserokopię.
2. Zrealizowanie przez Oferenta minimum 5 podobnych zamówień należycie wykonanych, obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw działających w branży Zamawiającego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego i należytego udokumentowania posiadania wykwalifiko-wanej kadry oraz doświadczenia, które stanowi obligatoryjny element składanej oferty.  W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w/w kwestii, oferta nie będzie podlegać rozpatrzeniu.

III. Obligatoryjne elementy oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącz-nik nr 1.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN).
- załączone dowody na potwierdzenie posiadania kwalifikacji i doświadczenia osób docelowo zaangażowanych w realizację zamówienia, w postaci:

1) CV osób mających bezpośrednio uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku posiadania przez w/w osoby dyplomów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje, należy również przedstawić ich kserokopię.

2) poświadczenie (np. referencje) lub  oświadczenie oferenta – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej, potwierdzające realizację 5 podobnych zamówień (należycie wykonanych) obejmujących tematykę rozwoju działalności eksportowej w przedsiębiorstwach z branży Zamawiającego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku oświadczenia zawiera co najmniej następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie spełniające warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofer-towego,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt III niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”) lub nie przedstawiające kompletnych informacji,
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczegól-nych jego elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiające-mu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów za-mówienia (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Szczegółowe przedstawienie zawartości merytorycznej opracowania z podziałem na opis poszczególnych elementów (konspekt), wskazując przy tym: liczbę stron, formę przekazania Zamawiającemu - rodzaje nośników, rozdzielczość, program/terminarz realizacji poszczególnych elementów zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej sposobu:

Di - Brak przedstawienia programu/terminarza realizacji zamówienia oraz konspektu/zawartości meryto-rycznej opracowania – 0 punktów
Di - Częściowe przedstawienie programu/terminarza realizacji zamówienia oraz konspektu/zawartości merytorycznej opracowania – brak odwołania do wszystkich elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – 10 punktów
Di - Kompleksowy program/terminarz realizacji zamówienia oraz konspekt/zawartość merytoryczna opra-cowania – uwzględnienie wszystkich prac w terminarzu/programie, odniesienie się do wszystkich elemen-tów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w konspekcie raportu/-ów – 20 punktów

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i w załączni-kach do formularza ofertowego (program/terminarz prac oraz konspekt opracowania).

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

VI. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2016 r.,
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 15 maja 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i do-datkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprze-kraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VII. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48  (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy. 


Odwołanie postępowania ofertowego nr 06/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż postępowanie ofertowe

nr 06/2016 z dnia 30 marca 2016 roku zostało odwołane.

Przyczyną odwołania postępowania jest w szczególności nieprawidłowo sformułowana treść kryteriów oceny ofert, jak również konieczność ustanowienia warunków udziału w postępowaniu. Wynika to z wymogów określonych w wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Instytucji Zarządzającej programem, w ramach którego projekt jest realizowany i podlegać będzie dofi-nansowaniu.

Niniejsza informacja została opublikowana na naszej stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl, jak również została wysłana do oferentów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na naszej stronie internetowej.Odwołanie postępowania ofertowego nr 05/2016 z dnia 30 marca 2016 r.


Odwołanie postępowania ofertowego nr 05/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż postępowanie ofertowe

nr 05/2016 z dnia 30 marca 2016 roku zostało odwołane.

Przyczyną odwołania postępowania jest w szczególności nieprawidłowo sformułowana treść kryteriów oceny ofert, jak również konieczność ustanowienia warunków udziału w postępowaniu. Wynika to z wymogów określonych w wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Instytucji Zarządzającej programem, w ramach którego projekt jest realizowany i podlegać będzie dofi-nansowaniu.

Niniejsza informacja została opublikowana na naszej stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl, jak również została wysłana do oferentów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na naszej stronie internetowej.


Odwołanie postępowania ofertowego nr 04/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

 

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż postępowanie ofertowe

nr 04/2016 z dnia 30 marca 2016 roku zostało odwołane.

Przyczyną odwołania postępowania jest w szczególności nieprawidłowo sformułowana treść kryteriów oceny ofert, jak również konieczność ustanowienia warunków udziału w postępowaniu. Wynika to z wymogów określonych w wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Instytucji Zarządzającej programem, w ramach którego projekt jest realizowany i podlegać będzie dofi-nansowaniu.

Niniejsza informacja została opublikowana na naszej stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl, jak również została wysłana do oferentów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na naszej stronie internetowej.
 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 03/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do dnia 31 marca 2016 r. wpłynęła jedna oferta handlowa z firmy:

MS BUDOWNICTWO sp. z o.o., Ul. Sadowa 9 b, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7773090486

Tym samym, w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji przedmiotu zamówienia – Budowa hali magazynowo – produkcyjnej o łącznej powierzchni netto 710,80 m2 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 03/2016) wybrano wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MS BUDOWNICTWO sp. z o.o.
Ul. Sadowa 9 b, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 7773090486
100,00 pkt.

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego, może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności.
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 03/2016 została również opublikowana na naszej stronie internetowej: http://www.polnet.poznan.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2016

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwany także: „Zamawiający”) projektu w ramach działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo i opracowanie w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1.  przygotowanie opracowania opartego na analizie pięciu filarów:

a. Dostawca/eksporter
b. Odbiorca/importer
c. Koncepcja i projekt realizacji eksportu
d. Uwarunkowania zewnętrzne działalności eksportowej (analiza PEST)
e. Uwarunkowania wewnętrzne działalności eksportowej (analiza SWOT).

2. przygotowanie oceny dotychczasowej działalności firmy
3. przygotowanie opracowania prognozy wyników na skutek realizacji eksportu

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 Usługi badania rynku

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.

II. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników ) – jeśli dotyczy - niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN),
- załączone dowody zrealizowania podobnych zamówień (należycie wykonanych) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodami są:
- poświadczenie (np. referencje) lub,
- oświadczenie oferenta - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. Oświadczenie zawiera, co najmniej, następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 80%)
2. Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.
Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”),
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Di = Di/Dmax x 20% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Di - liczba punktów dla oferty nr „i’ w ramach kryterium „doświadczenie (…)”.
Dmax – największe wykazane doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień w ramach wszystkich rozpatrywanych ofert.
Di -  doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień wskazane w ofercie „i”.

Doświadczenie wyraża się w liczbie zrealizowanych i potwierdzonych referencjami podobnych zamówień – wykonanych należycie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i biorąc pod uwagę przedstawione referencje/wykaz/oświadczenie nt. zrealizowanych podobnych zamówień potwierdzające liczbę zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

V. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2016 r.,
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 15 sierpnia 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu
+48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VIII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (zwana także: Zamawiający) projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo w zakresie
strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu realizacji działań eksportowych, w tym:

 • działań informacyjno-promocyjnych,
 • planu dwuletniego opisującego cele strategiczne, metody i narzędzia służące ich osiągnięcia,
 • kosztów,
 • źródeł finansowania,
 • spodziewanych rezultatów,
 • zakresów odpowiedzialności,
 • ram czasowych,
 • sposobów monitoringu i ewaluacji.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79310000-0 Usługi badania rynku
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

II. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników ) – jeśli dotyczy - niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN),
- załączone dowody zrealizowania podobnych zamówień (należycie wykonanych) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodami są:
- poświadczenie (np. referencje) lub,
- oświadczenie oferenta - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. Oświadczenie zawiera, co najmniej, następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.
Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”),
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Di = Di/Dmax x 20% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Di - liczba punktów dla oferty nr „i’ w ramach kryterium „doświadczenie (…)”.
Dmax – największe wykazane doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień w ramach wszystkich rozpatrywanych ofert.
Di -  doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień wskazane w ofercie „i”.

Doświadczenie wyraża się w liczbie zrealizowanych i potwierdzonych referencjami podobnych zamówień – wykonanych należycie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i biorąc pod uwagę przedstawione referencje/wykaz/oświadczenie nt. zrealizowanych podobnych zamówień, potwierdzające liczbę zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

V. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2016 r.,
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 30 czerwca 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu
+48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VIII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2016

W związku z realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Doradztwo w zakresie
opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Folder promocyjny przedsiębiorstwa (tłumaczony na języki obce: angielski i lub niemiecki i/ lub rosyjski)
2. Prezentacja multimedialna firmy i oferowanych produktów (tłumaczonej na języki obce: angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)
3. Ulotki informacyjne (wersja w języku niemieckim i rosyjskim)
4. Koncepcja strony internetowej, strony na portalach społecznościowych (wersja tłumaczona na języki obce: angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)
5. Schemat loga, hasła reklamowego firmy/produktu (ocena dotychczasowego, pracowanie nowej wersji lub strategii wykorzystania dotychczasowego na nowych rynkach)
6. Spot reklamowy promujący firmę i oferowane produkty (tłumaczonego na języki obce: angielski i/ lub niemiecki i/ lub rosyjski)
7. Publikacja i reklama w wydawnictwach branżowych publikowanych na rynkach zagranicznych (doradztwo w wyborze optymalnych form i kanałów przekazu)

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79341000-6 Usługi reklamowe
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe
79341200-8 Usługi zarządzania reklamą
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342000-3 Usługi marketingowe
79342100-4 Usługi marketingu bezpośredniego
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Planowany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy, niż do dnia 31 maja 2016 r.

II. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników – jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN).
- załączone dowody zrealizowania podobnych zamówień (należycie wykonanych) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dowodami są:
- poświadczenie (np. referencje) lub
- oświadczenie oferenta - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. Oświadczenie zawiera co najmniej następujące informacje: rodzaj zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz firma i adres zamawiającego.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień (waga kryterium: 20%)

W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.
Nie będą rozpatrywane oferty:
- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w pkt I niniejszego zapytania ofertowego,
- częściowe lub wariantowe,
- złożone po terminie przyjmowania ofert,
- nie zawierające obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt II niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”),
- złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Di = Di/Dmax x 20% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Di - liczba punktów dla oferty nr „i’ w ramach kryterium „doświadczenie (…)”.
Dmax – największe wykazane doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień w ramach wszystkich rozpatrywanych ofert.
Di -  doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień wskazane w ofercie „i”.

Doświadczenie wyraża się w liczbie zrealizowanych i potwierdzonych referencjami podobnych zamówień – wykonanych należycie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym i biorąc pod uwagę przedstawione referencje/wykaz/oświadczenie nt. zrealizowanych podobnych zamówień potwierdzające liczbę zadeklarowaną w formularzu ofertowym.

Suma punktów Si będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%) przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Di

V. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2016 r.,
 •  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 •  Wymagany okres ważności oferty: do min. 15 maja 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VIII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy POLnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. oraz gminy Dopiewo wskutek inwestycji w środki trwałe, prace budowlane oraz wdrożenie innowacyjnych na skalę świata produktów” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę hali magazynowo – produkcyjnej o łącznej powierzchni netto 709,02 m2 - uwzględniającej powierzchnię wydzielonego magazynu elementów drobnych 114,04 m2)
generalny wykonawca,

miejsce lokalizacji inwestycji: Tarnowo Podgórne, Park Przemysłowy „Sowia”

planowany termin zakończenia robót: 31 marca 2017 r.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Hala:
a) Wykonanie prac ziemnych:

 • Usunięcie ziemi urodzajnej humus – gr. 20cm
 • Wykonanie wykopów pod fundamenty i posadzki
 • Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (urobek pochodzący z wykopu)

b) Fundamenty:

 • Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 – gr. 10cm
 • Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych C15/20
 • Wykonanie podwalin murowanych z bloczków betonowych gr. 12 cm
 • Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych C15/20
 • Dostawa i montaż zbrojenia
 • Wykonanie izolacji poziomej – 1x papa termozgrzewalna
 • Wykonanie izolacji pionowej – x 2
 • Wykonanie izolacji termicznej styropian EPS 80 gr. 6cm

c) Konstrukcja budynku, dachu i elewacji:

 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu – bez zabezpieczenia ogniowego
 • Wykonanie ściany murowanej gr. 24cm
 • Wykonanie słupów żelbetowych C20/25
 • Wykonanie podciągów żelbetowych C20/25
 • Wykonanie wieńcy żelbetowych C20/25
 • Dostawa i montaż zbrojenia
 • Dostawa i montaż płyty warstwowej gr. 10 cm wraz z obróbkami gr. blachy 0,5 (kolory z palety kolorów standar-dowych producenta, profilowanie standardowe, układ poziomy).
 • Wykonanie tynku mozaikowego na cokole na wys. 0,3 m
 • Wykonanie pokrycia dachu – blacha trapezowa, folia PE, płyty PIR 11 cm, membrana PCV
 • Wykonanie obróbek blacharskich gr. 0,5 mm blacha stalowa
 • Dostawa i montaż drabiny na dach

d) Podkłady i posadzki – HALA z wykluczeniem powierzchni pomieszczenia antresoli

 • Wykonanie podbudowy piaskowej gr. 30 cm z zagęszczeniem
 • Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 – gr. 10 cm
 • Wykonanie folii PE
 • Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 18cm, zbrojenie rozproszone 25kg/m3, utwardzenie powierzchniowe ko-rodur beton

e) Stolarka okienna, drzwiowa i bramy

 • Dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych 90x200
 • Dostawa i montaż bram segmentowych 300x300 – 2 szt.

f) Instalacje sanitarne wewnętrzne

 • Instalacja ogrzewania hali oraz detekcją gazu (nagrzewnice wodne/gazowe 2 szt.)
 • Wentylacja – wywietrzaki dachowe wyciągowe, kratki nawiewne
 • Instalacja odwodnienia dachu hali (odwodnienie grawitacyjne)

g) Instalacje elektryczne wewnętrzne

 • rozdzielnia, trasy kablowe, oświetlenie wraz z oprawami
 • zestawy gniazd wtykowych
 • oświetlenie zewnętrzne (3 szt.), naświetlacze na elewacji
 • instalacja odgromowa i wyrównawcza

2. Magazyn elementów drobnych – pow. użytkowa 114,04 m2

a) Wykonanie prac ziemnych:

 • Wykonanie wykopów pod ławę fundamentową
 • Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (urobek pochodzący z wykopu)

b)  Fundamenty i ściany:

 • Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 – gr. 10cm
 • Wykonanie ławy fundamentowej żelbetowych C15/20
 • Wykonanie ściany wydzielenia pomieszczenia z bloczków betonowych gr. 25cm
 • Wykonanie słupów żelbetowych C20/25
 • Wykonanie wieńcy żelbetowych C20/25
 • Dostawa i montaż zbrojenia
 • Wykonanie izolacji poziomej – 1x papa termozgrzewalna
 • Wykonanie izolacji pionowej – x2

c) Konstrukcja pomieszczenia:

 • Dostawa i montaż stropu żelbetowego gr. 18 cm zatartego na gładko
 • Dostawa i montaż nadproży prefabrykowanych

d)  Posadzka:

 • Wykonanie podbudowy piaskowej gr. 30 cm z zagęszczeniem
 • Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 – gr. 10cm
 • Wykonanie folii PE
 • Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 12 cm, zbrojenie rozproszone 20kg/m3, utwardzenie powierzchniowe be-ton typu korodur lub równoważne

e) Stolarka okienna i drzwiowa:

 • Dostawa i montaż okien PCV 200x100 – 1szt.
 • Dostawa i montaż drzwi do hali 120x200
 • Dostawa i montaż drzwi do hali EI60 90x200
 • Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

f) Zwiększenie powierzchni magazynu do wymiaru zewnętrznego 6 x 20,1 m2:

 • Poszerzenie stropu i posadzki
 • Dodatkowa ściana

g) Instalacje wewnętrzne:
Instalacje elektryczne (oświetlenie przemysłowe świetlówkowe, gniazda wtykowe 230V).

h) Prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz pomieszczenia:

 • Wykonanie tynków gipsowych, wyłącznie od wewnątrz pomieszczenia pod antresolą - ściana wydzielenia części biurowej od magazynowo-produkcyjnej, od wys. 3,50 m do pokrycia dachowego, oraz ściana wydzielenia części magazynowo-produkcyjnej od antresoli
 • Wykonanie docieplenia ścian wewnętrznych bocznych z wykończeniem powierzchni tynkiem mineralnym (gr. izo- lacji do 10 cm)
 • Instalacja CO (grzejniki wraz z podejściami)
 • Wentylacja grawitacyjna (kratki wentylacyjne wywiewne na elewacji budynku)

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111213-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

II. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników – jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przed-miotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawiera datę sporządzenia oferty,
 • zawiera datę ważności oferty,
 • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
 • zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych  polskich (PLN).

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 80%)
2. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 15%)
3. Czas reakcji serwisu Wykonawcy (waga kryterium: 5%)

 • W przypadku braku informacji w ofercie dotyczącej określonego kryterium, punkty nie zostaną przyznane.
 • Nie będą rozpatrywane oferty:
 • niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego, jak również dokumentacją projektową załączoną do niniejszego zapytania ofertowego,
 • częściowe lub wariantowe,
 • złożone po terminie przyjmowania ofert,
 • nie zawierają obligatoryjnych elementów wskazanych w pkt II. niniejszego zapytania ofertowego („obligatoryjne elementy oferty”),
 • złożone przez podmioty wykluczone z udziału w postępowaniu (podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym).

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 100 pkt x waga 80%
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych w ramach wszystkich rozpatrywanych ofert.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia” będzie przyzna-wana według przedstawionego poniżej wzoru:

Oi= Ogi/Ogmax x 100 pkt x waga 15%
Podane wartości oznaczają:
Oi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „okres gwarancji (…)”.
Ogmax – najdłuższy okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia ze wszystkich okresów gwarancji wskazanych we wszystkich rozpatrywanych ofertach.
Ogi -  okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie „i”.

Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy.

Ad. 3.  Liczba punktów w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu Wykonawcy w okresie gwarancji”, według przedstawionego poniżej wzoru:

Scr = Sn/Sb x 100 pkt x waga 5%

scr  - otrzymane punkty za reakcję serwisu dla badanej oferty,
Sn - najkrótszy czas reakcji wskazany w ramach wszystkich rozpatrywanych ofert,
Sb - czas reakcji w ofercie badanej,

Czas reakcji serwisu oznacza czas od zgłoszenia awarii/usterki/problemu przez Zamawiającego do momentu przystą-pienia do usunięcia awarii/usterki/problemu przez serwis Wykonawcy. Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin od zgłoszenia awarii/usterki/problemu technicznego.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym (kryterium: cena, okres gwarancji, czas reakcji serwisu Wykonawcy).

Suma punktów Si, będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów=100%), przyznana danemu oferentowi będzie obliczona wg wzoru:
Si = Pi + Oi + Scr

V. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

1. Zastrzega się możliwość przedłużenia maksymalnego terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w punkcie V.2 niniejszego zapytania ofertowego. Nie może to wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia, jeśli zmiana terminu realizacji zamówienia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest do wskazania przyczyn uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia. Zmiana ta nie powinna także skutkować skróceniem okresu gwarancji.

2. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z po-wodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, w następujących sytuacjach:

 • jeżeli przyczyny te będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, i w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu,
 • gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu za-mówienia, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wyko-nawca ponosi odpowiedzialność,
 • gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia,
 • wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej będą dokonywane za zgodą Zamawiającego, w drodze aneksu do umowy.

VI. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście - w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2016 r.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 maja 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym ter-minie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych in-formacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.polnet.poznan.pl.

VII. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczegól-ności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

IX.  Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

X. Załącznik nr 2 – rysunki projektowe
 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 18.02.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – zakup prasy krawędziowej (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów

AMADA Sp. z o.o.
ul. Prof. M. Życzkowskiego 14
31-864 Kraków, Polska
wynik - 89,21 pkt.

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.


Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 02/2016 z dnia 05 lutego 2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż w związku z zapytaniami ze strony potencjalnych oferentów, zdecydowaliśmy się umożliwić składanie ofert zawierających ceny w walucie euro. Wprowadzone zmiany w zapytaniu ofertowym nr 02/2016 nie mają wpływu na ważność niniejszego postępowania, jednak decydujemy się na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.02.2016 r.

Poniżej przedstawiono zakres zmian wprowadzonych w zapytaniu ofertowym nr 02/2016:

Wprowadzono następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:

1. poprzednie brzmienie w pkt I. we fragmencie dotyczącym obligatoryjnych elementów oferty:

- „(..) zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN).”,

- aktualna treść zapytania brzmi:
- w pkt I. we fragmencie dotyczącym obligatoryjnych elementów oferty:

„(…) zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). ”.

2. Dokonano zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego jego opisu:

- aktualna treść – przedmiot zamówienia dotyczy: prasy krawędziowej wraz oprogramowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem i uruchomieniem i narzędziami technologicznymi (poprzednia treść w zakresie przedmiotu zamówienia: „Prasa krawędziowa wraz oprogramowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi”).

3. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dodano: „narzędzia technologiczne według rysunku zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.”, jak również dodano Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/2016 zawierający rysunek zamawianych narzędzi technologicznych.

4. Przedłużono termin składania ofert do dnia 18.02.2016 r.

5. Zmodyfikowano wzór formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 02/2016 w zakresie przedmiotu zamówienia:

- aktualny zapis: „Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: -Prasa krawędziowa wraz z oprogra-mowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz narzędziami technologicznymi, wg specyfikacji i funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym nr 02/2016. Oświadczam, że spełniam warunki wskazane dla oferentów w zapytaniu ofertowym.”,

- dodano również w treści formularza ofertowego do zapytania następującą treść, w miejscu na wskazanie ceny przedmiotu zamówienia: „w tym cena za narzędzia technologiczne: ……….......................”.

W związku z tym, Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zaintere-sowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (http://www.polnet.poznan.pl ), na której zostało opublikowane poprawione zapytanie ofertowe oraz niniejsza informacja.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2016

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-go na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Prasę krawędziową wraz oprogramowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem i uruchomieniem i narzędziami technologicznymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Prasa krawędziowa wraz z oprogramowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem i uruchomieniem:

1. Prasa krawędziowa o długości gięcia min. 4200,0 mm
2. Siła nacisku w dwóch wersjach: min. 2200 kN
3. Wysokość zabudowy - prześwit pomiędzy belką dolną a górną max. 400 mm
4. Skok narzędzia min. 200 mm
5. Sterowanie CNC osiami: X1, X2; R; Z1, Z2; Y1, Y2
6. Szybkość dojazdu osi Y: min. 100 mm/s
7. Maksymalna szybkość gięcia: 10 mm/s
8. Przejazd w osi X: min. 650 mm
9. Ilość zderzaków tylnych: min. 2 szt
10. Ilość wsporników przednich: min. 2 szt.
11. System pomiaru kąta gięcia
12. Zabezpieczenie laserowe typu: laser lub automatyczne
13. Programowanie przez operatora i programistę (przesyłanie programu „po sieci”) opcja 2D i 3D

oraz narzędzia technologiczne do prasy krawędziowej, według rysunku zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42000000-6 - Maszyny przemysłowe
42636000-3 - Prasy
42636100-4 - Prasy hydrauliczne
42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

I. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników – jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawiera datę sporządzenia oferty,
 • zawiera datę ważności oferty,
 • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
 • zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 80%)
2. Długość okresu gwarancji (waga kryterium: 20%)

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 
Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.
 
Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Długość okresu gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
 
G = (Gob/Gn) x 20% x 100, 
 
Podane wartości oznaczają:
G – ilość punktów za udzieloną gwarancję
Gob – długość gwarancji oferty badanej
Gn – długość najdłuższej oferty 
 

IV. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2016 r.,
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.polnet.poznan.pl.

V. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

VIII. Załącznik nr 2 – rysunek narzędzi technologicznych do prasy krawędziowej


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 27.01.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamó-wienia – zakup oprogramowania wspierającego (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 01/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

GM System Integracja Systemów Inżynierskich sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Długosza 2-6,
NIP: 895-17-57-959
100,00 pkt.

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podej-rzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozu-mianego jako brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 01/2016 została również opublikowana na naszej stronie internetowej: http://www.polnet.poznan.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

zakup oprogramowania wspierającego

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Możliwość asocjatywnego wczytywania geometrii w formatach natywnych typu CAD (projektowanie wspomagane komputerowo)
- Możliwość asocjatywnego wczytywania geometrii z formatów pośrednich: *.sat, *.igs, *.dxf, *.stp, *.jt,
- Możliwość analiz: statyka, wyboczenia, drgania modalne, nieliniowość statyczna, termika w stanach ustalonych i nieustalonych, analizy osiowosymetryczne, zaawansowana analiza nieliniowa, zaawansowana krótkotrwała analiza nieliniowa, jawna zaawansowana analiza nieliniowa
- Automatyczną zamianę obiektów bryłowych na powłoki z zachowaniem informacji o grubościach ścian oraz automatyczną aktualizację siatki po dokonaniu zmian geometrii
- Narzędzia do edycji istniejącej siatki z aktualizacją w czasie rzeczywistym
- Automatyczne wykrywanie kontaktów
- Możliwość nadawania połączeń śrubowych elementami liniowymi oraz objętościowymi wraz z naprężeniem wstępnym
- Narzędzia do przygotowania do analiz i raportów policzonego modelu 
- Bibliotekę materiałów z możliwością rozbudowy
- Materiały nieliniowe, możliwość opisania materiałów za pomocą funkcji
- Możliwość zadawania obciążeń zmiennych (funkcja, wyrażenie, tabela/arkusz kalkulacyjny)
- Solwer - modem obliczeniowy porównywalny z modemem Nastran lub równoważnym 
- Możliwość edycji plików obliczeniowych 
- Możliwość wczytania/wyeksportowania modelu obliczeniowego do innych popularnych solverów.
- Możliwość tworzenia własnych poleceń, makr
- Praca na grupach

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
30241000-0 – Oprogramowanie komputerowe

II. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników – jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
polskich (PLN).

III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 80% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Ad. 2.    Liczba punktów w ramach kryterium „Okres nieodpłatnej opieki technicznej oraz serwisu” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Oi= Oi/Omax x 20% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Oi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „okres opieki technicznej (…)”.
Omax – najdłuższy okres nieodpłatnej opieki technicznej (…) na całość przedmiotu zamówienia ze wszystkich okresów wskazanych we wszystkich zebranych ofertach.
Oi -  okres opieki technicznej (…) na całość przedmiotu zamówienia wskazany w ofercie „i”.

Okres opieki technicznej oraz serwisu wyraża się w liczbie miesięcy.

V. Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),

- Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2016 r.,
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
- Wymagany okres ważności oferty: do min. 29 lutego 2016 r.,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.polnet.poznan.pl
 

 
VI. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48  (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl

VIII Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.


ROZEZNANIE RYNKU

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przed-siębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę materiałów promocyjnych
wg poniższego zestawienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:
Ulotki
- Format A4 (4+4) – ok. 2500 szt.
- Format A3-A4 (4+4) – ok. 3500 szt.
- 3xA4 w C (4+4) – ok. 3000 szt.             
Plakaty format B1/ B2 – ok. 20 szt.            
Flagi promocyjne, wbijane w grunt (typu „łezka”) – ok. 10 szt.
Długopisy – ok. 2000 szt.
Notesy (A6, A5, A4 - (4+0)) – po ok. 500 szt. z każdego formatu
Torby papierowe – ok. 500 – 600 szt.
Karty pamięci (co najmniej poj. 4 GB) – ok. 200 szt.
Katalogi szyte (– krajowe i eksportowe, A4 (4+4),
- do 40 stron – ok. 1000 szt.
- do 20 stron – ok. 3000 szt.
Teczki reklamowe, papierowe – ok. 1200 szt.
Materiały reklamowe
- wizytówki – ok. 300 szt.
- Identyfikatory na targi – 20 szt.

Zamówienia poszczególnych materiałów będą przekazywane/ zlecane w sposób cykliczny, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod: 22462000-6  Materiały reklamowe
Kod: 22460000-2  Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

I.    Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych  polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.    Cena (waga kryterium: 100%)

III.    Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert upływa w dniu 07 grudnia 2015 r.,
- Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV.    Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uza-sadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl
 


ROZEZNANIE RYNKU

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przed-siębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizacje noclegów dla 10-12 osób podczas targów EuroTier w Hannowerze
w terminie 14-18.11.2016 roku
wg poniższego opisu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Rezerwacja pokoi w następującym układzie:

- 5 pokoi dwuosobowych
- 3 pokoje 1 osobowe

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod: 551000-1 – usługi hotelarskie

I. Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 100%)

III. Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert – 60 dni od daty publikacji - upływa w dniu 22 stycznia 2016 r.,
- Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uza-sadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl


ROZEZNANIE RYNKU

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przed-siębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługi transportowe
wg poniższego zestawienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa transportowa podczas targów Polagra Premiery 2016 – 21-24.01.2016
- Trasa  - Poznań- Poznań, Poznań – Zalesie - Poznań
- rientacyjny tonaż ładunku: ok. 26 ton
- Orientacyjny termin: ok. 19.01.2016

Obsługa transportowa podczas targów AgroFarm 2016 ¬  - 19-21.01.2016
- Trasa  - Poznań – Moskwa,
- Orientacyjny tonaż ładunku: ok. 1 tony
- Orientacyjny termin: ok. 08.01.2016

Obsługa transportowa podczas targów Agroshow Bednary 2016 – 23-26.09.2016
- Trasa  - Poznań – Bednary, Zalesie - Bednary
- Orientacyjny tonaż ładunku: ok. 40 ton
- Orientacyjny termin: ok. 17.09.2016

Obsługa transportowa podczas targów Euro Tier – Hanower 2016 – 14-18.11.2016
- Trasa  - Zalesie - Hanower
- Orientacyjny tonaż ładunku: ok. 30 ton
- Orientacyjny termin: ok. 9.11.2016

Zamówienia poszczególnych usług będą przekazywane/ zlecane w sposób cykliczny, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod:  63520000-0 Usługi agencji transportowych

I. Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 100%)

III. Warunki składania ofert:

Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2015 r.,
- Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV.Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uza-sadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

V.Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl


ROZEZNANIE RYNKU

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługi logistyczne i montażowe
wg poniższego zestawienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług montażowych silosów przez wykwalifikowanych montażystów z uprawnieniami elektryka oraz najem wózka widłowego do 3 t (długie widły) i dźwigu:

- Udział w targach Agrotech Kielce 2016
Najem wózka/ dźwigu – ok. 13 h
Montaż- 10 os. x 13 h

- Udział w targach Agroshow Bednary 2016
Najem wózka/ dźwigu – ok. 11 h
Montaż- 10 os. x 13 h

Zamówienia poszczególnych usług będą przekazywane/ zlecane w sposób cykliczny, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod: 45223100-7     montaż konstrukcji metalowych
Kod: 42415000-8     wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące
Kod: 50000000-5    usługi naprawcze i konserwacyjne
Kod: 51110000-6    usługi instalacyjne

I. Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 100%)

III.    Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2015 r.,
- Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV. Klauzula bezstronności:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015

 

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-go na lata 2014-2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie zabudowy targowej stoisk targowych na targach
organizowanych na terenie kraju i za granicą

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie standardowej zabudowy w na poniższych imprezach targowych:

1. AgroFarm Moskwa 2016 – 19-21.01.2016    wielkość stoiska: - 18 m kw.
2. Polagra Poznań 2016 – 21-24.01.2016 wielkość stoiska – 200 m kw.
3. Ferma Łódź 2016 – 19-21.02.2016 wielkość stoiska – ok. 60 m kw.
4. Agrotech Kielce 2016 – 18-20.03.2016 wielkość stoiska – ok. 150 m kw.

Zabudowa poszczególnych stoisk powinna zostać wykonana z systemu typu np. OCTANORM, SYMA, MAXIMA lub innym równoważnym, opartym na konstrukcji słupków i profili aluminiowych, łączących wypełnienia z płyt MDF o standardowych wymiarach 1x2,5m, tworzącym całość. Dodatkowo w przypadku targów AgroFarm Moskwa oferta powinna uwzględniać wykładzinę w kolorze szarym lub granatowym, lub czerwonym. Dodatkowo każde stoisko powinno być wyposażone w zamykane na klucz pomieszczenie socjalne. Wstępne wizualizacje stoisk poszczególnych imprez targowych stanowią załącznik nr 2 (Wizualizacje) do niniejszego zapytanie ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważ-nych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem tych samych standardów technicz-nych, jakościowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji.
Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zadania zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnych z załącznikiem nr 2. Ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

79956000-0    Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

I. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.
Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników – jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawiera datę sporządzenia oferty,
- zawiera datę ważności oferty,
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
- zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych
  polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena  (waga kryterium: 100%)

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 100% x 100 pkt.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

IV.    Warunki składania ofert:

- Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
- Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2015 r.,
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,
- Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

V. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiają-cym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VI. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48  (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl
 

VII. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – wizualizacje stoisk

Fatal error: Cannot redeclare class DrupalQueue in /home/polnet/ftp/vortal/modules/system/system.queue.inc on line 60

Fatal error: Cannot redeclare class DrupalQueue in /home/polnet/ftp/vortal/modules/system/system.queue.inc on line 60